Cvičení z české mluvnice pro cizince

Trnková, Alena

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
  No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Contents
OBSAH MORFOLOGIE (1-72) Slovesa 0-27) 1. Koncovky prítomného času - sg a) jediná koncovka A b) i dvě koncovky a změny v kmeni A 2. Koncovky přítomného času - pl a) jediná koncovka A b) i dvě koncovky a změny v kmeni A c) 3. pl -í x -ejí B d) 3. pl -í x -ejí C 3. Prítomný čas (ze složeného budoucího) A 4. Složený budoucí čas a) tvoření budoucího času (z přítomného) A b) změny v minulém kmeni (z minulého času) В c) změny v minulém kmeni (z minulého času) С 5. Minulý čas (z přítomného a budoucího) a) tvoření minulého času A b) příčestí sloves 2. a 3. třídy A c) změny v kmeni A d) zvratná slovesa A e) krácení v kmeni В f) změny v kmeni, slovesa 2. třídy В g) změny v kmeni, slovesa 2. třídy С 6. Přítomný čas - přítomný kmen (z minulého času) a) A b) B-C 7. Jednoduchý budoucí čas - přítomný kmen (z minulého času) a) A b) B-C 8. Podmiňovací způsob přítomný a) tvoření podmiftovacího způsobu A b) slovesa se zvratnými zájmeny A c) příčestí - změny v kmeni B-C 9. Podmiňovací způsob minulý a) z podmiňovacího způsobu přítomného С b) z oznamovacího způsobu С 10. Rozkazovací způsob (z oznamovacího) a) A b) В c) i dvojtvary С str. 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 2 str. 11. Opisný rozkazovací způsob 3. os. (z 2. os.) В 18 12. Rozkazovací způsob (z opisného) В 18 13. Opisný trpný rod a) tvoření trpného rodu В 19 b) příčestí - změny v kmeni С 19 c) neosobní věty С 19 14. Přechodníky a) prítomný С 19 b) minulý С 19 15. Výkání А 19 16. Zápor u sloves А 20 17. Infinitiv - krácení při záporu В -С 20 18. Vid (jednoduchý budoucí čas z přítomného) a) předponami В -С 20 b) příponami В 20 c) změny v kmeni В -С 20 19. Vid (přítomný čas z jednoduchého budoucího) a) příponami В 21 b) změny v kmeni В -С 21 20. Vid (přítomný čas z jednoduchého budoucího a naopak) a) příponami В 21 b) změny v kmeni В -С 21 21. Vid (změna vidu v minulém čase) a) příponami В 22 b) změny v kmeni В -С 22 22. Vid (přítomný a budoucí čas z minulého) a) příponami В 22 b) změny v kmeni, i slovesa pouze nedokonavá с 23 23. Vid - i slovesa pouze dokonavá a pouze nedokonavá (změna vidu v minulém čase) с 23 24. Vid - dvojí budoucí čas (budoucí čas z přítomného) a) i slovesa pouze nedokonavá в 23 b) závislost vidu na předmětu в 24 c) slovesa pouze dokonavá a opakovací В -с 24 25. Vid (kladný rozkazovací způsob ze záporného a naopak) a) в 24 b) с 24 26. Vid (kladný a záporný rozkazovací způsob z oznamovacího) a) в 24 b) с 24 27. Zvratná slovesa a) slovesa pouze zvratná nebo nezvratná А 25 3str. b) slovesa pouze zvratná nebo nezvratná B - C 25 c) předponová slovesa B 26 d) slovesa zvratná a slovesa s předmětem B 27 e) zvratná a nezvratná slovesa z téhož nebo podobného základu B - C 27 f) slovesa zvratná a slovesa s předmětem B - C 28 Jména (28 - 75) Podstatná jména (28 - 40) 28. Základní vzory-jednotné číslo a) mužský rod A 28 b) ženský rod A 28 c) střední rod A 28 d) všechny rody A 28 29. Základní vzory-jednotné číslo a) mužský rod A 29 b) ženský rod A 29 c) střední rod A 29 d) všechny rody A 29 e) pohybné e A 30 f) měkčení v 3. a 6. sg f. A 30 g) střídání v kmeni - základní A 30 h) dvojí koncovky v 2. sg a 6. m. a n. tvrdých A-B 30 ch) dvojí koncovky v 2. sg a 6. m. a n. tvrdých B-C 30 30. Základní vzory - množné číslo A 31 31. Základní vzory - množné číslo a) jediná koncovka A 31 b) pohybné e v 2. pl f. a n. tvrdých A 32 c) nulová koncovka v 2. pl f. a n. měkkých A-B 32 d) koncovky 6. pl m. a n. tvrdých A-B 32 e) opakovací cvičení A-B 32 32. Základní vzory - sg (z pi) A 32 33. Základní vzory - pl (ze sg), 1. pl A 32 34. Další vzory a výjimky - obě čísla a) opakovací cvičení A-B 33 b) skloňování podle přídavných jmen A-B 33 c) vzory „předseda“, „soudce“ В 33 d) vzor „kuře“ В 33 e) typ „kámen“ B 33 f) duálové koncovky B 34 g) pomnožná B 34 h) kolísání mezi vzory „píseň“ a „kost“ B - C 35 ch) kolísání ve vzoru a rodě B - C 35 i) změny v kmeni B-C 35 j) výjimky B - C 36 4str. к) přejatá slova - počeštěná В 36 1) přejatá slova - odpojování původních koncovek В - С 36 m) přejatá slova - nepravidelné skloňování С 37 n) vlastní jména osobní В - С 37 35. Vlastní jména místní (2. a 6. pád) a) česká jednoslovná В 37 b) česká víceslovná В 37 c) česká - rozlišení čísla С 38 d) cizí počeštěná В 38 e) slovenská В - С 38 f) slovanská jednoslovná С 38 g) slovanská víceslovná С 38 h) neslovanskájednoslovná С 38 ch) neslovanská víceslovná С 38 36. Vlastní jména osobní (2. sg) a) česká В - С 39 b) slovenská С 39 c) slovanská С 39 d) neslovanská С 39 e) neslovanská s předložkami C 40 37. 5. pád a) (rozkazovací způsob z oznamovacího) B 40 b) (rozkazovací způsob 2. osoby z rozkazovacího způsobu pro 3. osobu) В 40 38. 1. pád množného čísla a) mužský rod životný B 40 b) přejatá slova C 40 c) kolísání v životnosti B - C 40 39. Opakovací cvičení - jednotné číslo (z množného) a) kolísání mezi vzory „píseň“ a „kost“ B-C 41 b) skloňování všech podstatných jmen B-C 41 40. Opakovací cvičení - množné číslo (z jednotného) a) kolísání mezi vzory „píseň“ a „kost“ B-C 41 b) skloňování všech podstatných jmen B-C 41 Přídavná jména (41 - 46) 41. Složené skloňování a) tvrdý typ - jednotné číslo - mužský a střední rod A 41 b) tvrdý typ - jednomé číslo - ženský rod A 42 c) tvrdý typ - množné číslo A 42 d) měkký typ-jednotné číslo A 42 e) měkký typ - množné číslo A 42 f) oba typy A 42 5str. 42. 1. pád množného čísla mužského rodu životného a) A - В 42 b) В 42 43. Přídavná jména přivlastňovací (skloňování) В 43 44. Přídavná jména přivlastňovací-jednotné číslo (z množného) В 43 45. Přídavná jména přivlastňovací - množné číslo (z jednotného) В 43 46. Přídavnájména přivlastňovací (i tvoření) В 43 Zájmena (47-69) 47. „kdo“, „co“ A 44 48. „kdo“, „co“, „někdo“, „něco", „nikdo“, „nic“ A 44 49. Osobní zájmena - pro 3. osobu A 44 50. Osobní zájmena - pro 1. a 2. osobu А-В 44 51. Osobní zájmena - pro všechny osoby В 44 52. Osobní zájmeno zvratné A - В 45 53. Osobní zájmeno zvratné В 45 54. Osobní zájmena-jednotné číslo (z množného) A 45 55. Osobní zájmena - množné číslo (z jednotného) A 45 56. Prízvučné a neprízvučné tvary osobních zájmen (prízvučné z neprízvučných) a) bez dalších enklitik A 45 b) další enklitika В 45 57. Prízvučné a neprízvučné tvary osobních zájmen (neprízvučné z prízvučných) a) bez dalších enklitik A 46 b) další enklitika B 46 58. „ten“ A 46 59. „ten“-jednotné číslo (z množného) A-B 46 60. „ten“ - množné číslo (z jednotného) A-B 47 61. Přivlastňovací zájmena (skloňování) a) „náš“, „váš“ А 47 b) „můj“, „tvůj“ А 47 c) pro všechny osoby A 47 62. Přivlastňovací zájmena (tvoření z osobních) a) bez zvratného A 48 b) i zvratné zájmeno В 48 63. Přivlastňovací zájmena - jednotné číslo (z množného) В 48 64. Přivlastňovací zájmena - množné číslo (z jednotného) В 49 65. Zájmena osobní a přivlastňovací В 49 66. Zájmena s částicemi В 49 6str. 67. „všechen“ a) В 49 b) С 50 68. ,jenž“ С 50 69. „týž“ С 50 Číslovky (70 - 72) 70. Číslovky základní a řadové a) řadové A 50 b) řadové В 50 c) základní A 51 d) základní В 51 e) základní a řadové В - С 51 71. Číslovky neurčité В 51 72. Číslovky druhové В 51 73. Opakovací cvičení na skloňování B-C 51 74. Opakovací cvičení na skloňování-jednotné číslo (z množného) B-C 52 75. Opakovací cvičení na skloňování - množné číslo (z jednotného) B-C 52 SYNTAX (76- 149) Ulití předložek a prostých pádů (76 - 93) 76. Pády po předložkách a) předložky s jedním pádem b) předložky s několika pády c) i méně časté předložky 77. Předložky a) místní b) časové c) ostatní d) souhrn 78. Předložky a) místní b) ostatní 79. „pro“x„za“ 80. Určení místa a) konkrétní b) konkrétní c) i přenesené 81. Určení místa - i vlastní jména místní 82. Určení času a) b) A 52 A 53 В 53 A 53 A 54 В 54 В 54 А 55 В 55 B-C 55 А 56 В 56 С 56 В - С 56 А - В 56 В-С 56 7str. 83. Předložkové pády a) u sloves - místní určení В 56 b) u sloves - časové určení B 57 c) u sloves - ostatní určení B 57 d) u sloves - souhrn В 58 e) u podstatných jmen B 58 84. Prosté pády a) u sloves B 58 b) u podstatných jmen B 58 85. Prosté i předložkové pády u podstatných jmen B-C 59 86. Prosté i předložkové pády u podstatných jmen C 60 87. Prosté i předložkové pády u sloves A-B 61 88. Jmenná část přísudku a vazby a) spona В 61 b) i sponová slovesa В - С 61 c) ostatní slovesa В - С 62 d) přídavná jména В - С 66 89. Vazby sloves - slovesa s několika pády a) В 66 b) С 67 90. Rozdíly mezi slovesnými vazbami a) В 67 b) С 67 91. Slovesa s několika vazbami С 68 92. Vazby sloves a jmen významově blízkých a) slovesa z téhož základu В - С 68 b) slovesa blízká významem В - С 69 c) jména z téhož základu jako slovesa С 69 djjména blízká slovesům významem С 70 93. Vazby sloves С 70 94. Vazby číslovek základních a) A - В 70 b) В 71 95. Vazby číslovek základních a neurčitých В 71 96. Užití přídavných jmen přivlastňovacích В 71 Spojovací výrazy (97-118) 97. Spojky souřadicí a) mezi větnými členy A - В 71 b) mezi větami A - В 72 98. Spojky souřadicí (tvoření souvětí) В 72 899. Spojky podřadicí a) souvětí obsahová В str. 72 b) ostatní В 72 с) ostatní С 73 100. „co“ x „že“ А 73 101. „a“ x „i“ В 73 102. „a“ x „i“ x „ani“ В 73 103. „kdy“ x „když“ А 74 104. „když“ x „až“ В 74 105. „kdy“x„když“x„až“ В 74 106. „že“ x „aby“ А 74 107. „aby“ x, jestli“ А-В 75 108. „že“ x ,jestli“ В 75 109.,Jestli“ x „kdyby“ В 75 110.,Jestli“ x „když“ В 75 111. „-H“, „zda“ x .jestliže“ (náhrada,jestli“) С 75 112. „však“, „avšak“ x „nýbrž“ (náhrada „ale“) В-С 76 113. Spojovací a odkazovači výrazy В 76 114. Spojky téhož významu a) В 76 b) С 76 115. Absolutní „co“ В 77 116. ,jak“ В 77 117. Vztažná zájmena a příslovce В 77 118. „kdo“, „co“, „který“, ,jaký“ В-С 77 119. „celý“, „všechen“, „každý“ а) В 78 b) С 78 120. „některý“, „nějaký“,,jeden“ В-С 78 121. „sám“, „samý“, „samotný“, „samoten“ с 78 122. Nepřímá řeč (z řeči přímé) в 78 123. Přímá řeč (z řeči nepřímé) в 79 124. Vedlejší věty (z větných členů) a) в 79 b) В-С 79 125. Větné členy (z vedlejších vět) a) в 79 b) В-С 80 9str. 126. Náhrada přechodníkových vazeb С 80 127. Užití přechodníkových vazeb С 80 128. Vedlejší věty a infínitivní vazby B-C 80 129. Užití slovesných časů В 81 130. a) Užití slovesného vidu B-C 81 b) Slovesa determinovaná a nedeterminovaná В 82 131. a) Jednočlenné věty slovesné С 82 b) Neosobní trpný rod B-C 82 132. Všeobecný podmět B-C 82 133. Užití zájmenného podmětu В 83 134. Shoda přísudku s podmětem a) jednoslovný podmět А-В 83 b) několikaslovný podmět В 83 135. Shoda přísudku s podmětem - spona В 83 136. Trpný rod opisný a zvratný B-C 83 137. Trpný rod zvratný a zvratná slovesa B-C 84 138. Přídavná jména a příslovce a) A 84 b) A - В 84 139. Jmenné a složené tvary přídavných jmen a) přídavná jména B-C 84 b) přídavná jména slovesná a příčestí С 85 140. Zápor - zájmena, příslovce В 85 141. Zápor členský a větný С 85 142. Užití „to“ B-C 85 143. Modálni slovesa a) jen kladná A 86 b) i záporná В 86 c) obtížnější užití С 86 144. Slovesa „vědět“, „umět“, „znát“ A 87 Slovosled (145 - 155) 145. Príklonky a) A 87 b) В 87 146. Príklonky В 87 147. První větný člen a příklonky В 87 148. a) přívlastek B-C 87 b) příslovečná určení B-C 88 c) nestálé příklonky B-C 88 d) modálni výrazy a spojky С 89 10str. 149. Nestálé príklonky В-С 89 150. Nestálé príklonky В - С 90 151. Větné členy uvnitř věty a) „to“ a „být“ В - С 91 b) plnovýznamová slova B - C 92 152. Postavení spojovacích výrazu B 92 153. Postavení spojovacích výrazu B 92 154. Poslední větný člen A-B 92 155. Aktuální členění B-C 93 TVORENÍ SLOV (156 -206) Podstatná jména (156 - 172) 156. Zdrobněliny a) В 93 b) В - С 93 157. Odlišný význam základních slov a zdrobnělin В - С 93 158. Přechylování - mužský rod В 94 159. Přechylování - ženský rod В 94 160. Přechylování С 94 161. Přechylování a názvy mláďat В - С 94 162. Hromadná В 95 163. Z podstatných jmen a) životná В 95 b) neživotná В 95 164. Činitelská B-C 95 165. Z přídavných jmen a) В - С 96 b) В - С 96 166. Ze sloves - životná a) В 96 b) С 96 167. Ze sloves - životná i neživotná B-C 96 168. Dějová a) ze sloves odlišných videm B-C 97 b) různé tvoření ze sloves С 97 c) ze sloves s různými předponami С 97 169. Z přídavných jmen slovesných B-C 98 170. Dějová С 98 171. Tvoření ze jmen (i nespisovná) С 98172. Rozdíly mezi podstatnými jmény a) z téhož základu В - С b) i z různých základů С Přídavná jména (173 - 185) 173. Stupňování a) pravidelné A b) i změny v kmeni В c) -ší x -ejší В 174. Přídavná jména zeslabující a zesilující a) předpony a přípony В b) i změny základu С 175. Přídavná jména přivlastňovací z vlastních jmen a) z českých i cizích В b) z antických С 176. Přídavná jména přivlastňovací a genitiv С 177. Z podstatných jmen a) beze změny v kmeni В b) i změny v kmeni В - С c) i méně časté případy С 178. Z podstatných jmen С 179. Z podstatných jmen - několik možností tvoření a) B-C b) С 180. Rozdíly mezi přídavnými jmény a) z téhož základu B-C b) z téhož základu С c) i z různých základů С 181. Z příslovcí В 182. Ze sloves B-C 183. Rozdíly mezi přídavnými jmény ze sloves B-C 184. Ze sloves a) ze sloves odlišných videm B-C b) ze sloves odlišných videm С c) ze sloves a různými předponami С 185. Ze sloves (i z příčestí) С Příslovce (186- 196) 186. Tázací příslovce А-В 187. Zájmenná příslovce В 188. Stupňování a) pravidelné A b) i změny v kmeni В str. 99 99 100 100 100 100 100 100 101 101 101 101 102 102 102 103 103 104 104 105 105 105 106 106 106 107 107 107 107 108 12str. 189. Opisné stupňování В - С 108 190. Z přídavných jmen А-В 108 191. Rozdíl mezi příslovci z téhož základu a) В 108 b) B-C 108 192. Z přídavných jmen - několik možností tvoření B-C 109 193. Z různých základů B-C 109 194. Neurčitá zájmena a příslovce B-C 109 195. Neurčitá zájmena a pttslovce С 110 196. Zájmena s částicemi B-C 110 Slovesa (197-206) 197. Vidové předpony С 110 198. Vidové předpony a) B-C 111 b) B-C 111 c) B-C 111 199. Rozdíly mezi slovesy s různými předponami a) В 112 b) С 113 200. Předpony (doplňování) B-C 114 201. Rozdíly mezi slovesy s různými předponami С 115 202. Předponová slovesa s opačným významem B-C 120 203. Předponová slovesa (z víceslovných vyjádření) B-C 120 204. Z podstatných jmen a) bez předpon B-C 121 b) s týmiž předponami B-C 121 c) s jinými předponami С 121 205. Z přídavných jmen B-C 121 206. Z přídavných jmen С 122 13
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpm0114104
3 CZ-PrHAC
5 20180824150559.9
7 ta
8 170101m1998----xr ||||f||||||||||||cze||
20 ## $a 80-85866-31-5
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $a Trnková, Alena $4 aut
245 10 $a Cvičení z české mluvnice pro cizince / $c Trnková, Alena
264 #1 $a Praha, $b ISV ; $c 1998
300 ## $a 122 s.
520 ## $a Podle ČNB-K 1999, 851
653 ## $a čeština jako jazyk cizí
653 ## $a učebnice
659 $a 5.69 $x Mluvnice, učebnice, praktické příručky apod.
910 ## $a ABB047
999 $a 9814104
1002 $a a
1098
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link