Cvičení z české mluvnice pro cizince
Trnková, Alena

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
  No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Contents
                  
OBSAH
Str.
MORFOLOGIE	(1-72)
Slovesa	(1-27)
1. Koncovky přítomného času - sg
a) jediná koncovka	A	14
b) i dvě koncovky a změny v kmeni	A	14
2. Koncovky přítomného času - pl
a) jediná koncovka	A	14
b) i dvě koncovky a změny v kmeni	A	14
c)3. pl-íx-ejí	В	14
d) 3. pl-í x-ejí	С	14
3. Přítomný čas (ze složeného budoucího)	A	14
4. Složený budoucí čas
a) tvoření budoucího času (z přítomného)	A	15
b) změny v minulém kmeni (z minulého času)	В	15
c) změny v minulém kmeni (z minulého času)	С	15
5. Minulý čas (z přítomného a budoucího)
a) tvoření minulého času	A	15
b) příčestí sloves 2. a 3. třídy	А	15
c) změny v kmeni	A	15
d) zvratná slovesa	А	15
e) krácení v kmeni	В	16
f) změny v kmeni, slovesa 2. třídy	В	16
g) změny v kmeni, slovesa 2. třídy	С	16
6. Přítomný čas - přítomný kmen (z minulého času)
a)	A	16
b)	B-C	16
7. Jednoduchý budoucí čas - přítomný kmen (z minulého času)
a)	A	17
b)	B-C	17
8. Podmiňovací způsob přítomný
a) tvoření podmiňovacího způsobu	A	17
b) slovesa se zvratnými zájmeny	A	17
c) příčestí-změny v kmeni	B-C	17
9. Podmiňovací způsob minulý
a) z podmiňovacího způsobu přítomného	С	17
b) z oznamovacího způsobu	С	18
10. Rozkazovací způsob (z oznamovacího)
a)	A	18
b)	В	18
c) i dvojtvary	С	18
2
				str.
11.	Opisný rozkazovací způsob 3. os. (z 2. os.)		В	18
12.	Rozkazovací způsob (z opisného)		В	18
13.	Opisný trpný rod			
	a) tvoření trpného rodu		В	19
	b) příčestí - změny v kmeni		С	19
	c) neosobní věty		С	19
14.	Přechodníky			
	a) přítomný		С	19
	b) minulý		С	19
15.	Vykání		А	19
16.	Zápor u sloves		А	20
17.	Infinitiv - krácení při záporu	В	-С	20
18.	Vid (jednoduchý budoucí čas z přítomného)			
	a) předponami	В	-С	20
	b) příponami		В	20
	c) změny v kmeni	В	-С	20
19.	Vid (přítomný čas z jednoduchého budoucího)			
	a) příponami		В	21
	b) změny v kmeni	В	-С	21
20.	Vid (přítomný čas z jednoduchého budoucího a naopak)			
	a) příponami		В	21
	b) změny v kmeni	В	-С	21
21.	Vid (změna vidu v minulém čase)			
	a) příponami		В	22
	b) změny v kmeni	В	-С	22
22.	Vid (přítomný a budoucí čas z minulého)			
	a) příponami		В	22
	b) změny v kmeni, i slovesa pouze nedokonavá		С	23
23.	Vid - i slovesa pouze dokonavá a pouze nedokonavá			
	(změna vidu v minulém čase)		С	23
24.	Vid - dvojí budoucí čas (budoucí čas z přítomného)			
	a) i slovesa pouze nedokonavá		В	23
	b) závislost vidu na předmětu		В	24
	c) slovesa pouze dokonavá a opakovací	В	-с	24
25.	Vid (kladný rozkazovací způsob ze záporného a naopak)			
	a)		в	24
	b)		с	24
26.	Vid (kladný a záporný rozkazovací způsob z oznamovacího)			
	a)		в	24
	b)		с	24
27.	Zvratná slovesa			
	a) slovesa pouze zvratná nebo nezvratná		А	25
з
Str.
b) slovesa pouze zvratná nebo nezvratná	B-C	25
c) předponová slovesa	B	26
d) slovesa zvratná a slovesa s předmětem	B	27
e) zvratná a nezvratná slovesa z téhož nebo podobného základu B-C	27
f) slovesa zvratná a slovesa s předmětem	B-C	28
Jména	(28	-	75)
Podstatná jména	(28	-	40)
28. Základní vzory - jednotné číslo
a) mužský rod	A	28
b) ženský rod	A	28
c) střední rod	A	28
d) všechny rody	A	28
29. Základní vzor)’ - jednotné číslo
a) mužský rod	A	29
b) ženský rod	A	29
c) střední rod	A	29
d) všechny rody	A	29
e) pohybné e	A	30
f) měkčení v 3. a 6. sg f.	A	30
g) střídání v kmeni-základní	A	30
h) dvojí koncovky v 2. sg a 6. m. a n. tvrdých	A-B	30
ch) dvojí koncovky v 2. sg a 6. m. a n. tvrdých	B-C	30
30.	Základní vzory - množné číslo	A	31
31. Základní vzory - množné číslo
a) jediná koncovka	A	31
b) pohybné e v 2. pl f. a n. tvrdých	A	32
c) nulová koncovka v 2. pl f. a n. měkkých	A -	B	32
d) koncovky 6. pl m. a n. tvrdých	A-B	32
e) opakovací cvičení	A -	B	32
32.	Základní vzory - sg (z pl)	A	32
33.	Základní vzory - pl (ze sg), 1. pl	A	32
34. Další vzory a výjimky - obě čísla
a) opakovací cvičení	A - B	33
b) skloňování podle přídavných jmen	A - В	33
c) vzory „předseda“, „soudce“	В	33
d) vzor „kuře“	В	33
e) typ „kämen“	В	33
f) duálové koncovky	В	34
g) pomnožná	В	34
h) kolísání mezi vzory „píseň“ а „kost“	B-C	35
ch) kolísání ve vzoru a rodě	B-C	35
i) změny v kmeni	B-C	35
j) výjimky	B-C	36
4
Str.
к) přejatá slova - počeštěná	В	36
1) přejatá slova - odpojování původních koncovek	B-C	36
m) přejatá slova - nepravidelné skloňování	С	37
n) vlastní jména osobní	B-C	37
35. Vlastní jména místní (2. a 6. pád)
a) česká jednoslovná	В	37
b) česká víceslovná	В	37
c) česká - rozlišení čísla	С	38
d) cizí počeštěná	В	38
e) slovenská	B-C	38
f) slovanská jednoslovná	С	38
g) slovanská víceslovná	С	38
h) neslovanskájednoslovná	С	38
ch) neslovanská víceslovná	С	38
36. Vlastní jména osobní (2. sg)
a) česká	B-C	39
b) slovenská	С	39
c) slovanská	С	39
d) neslovanská	С	39
e) neslovanská s předložkami	С	40
37. 5. pád
a) (rozkazovací způsob z oznamovacího)	В	40
b) (rozkazovací způsob 2. osoby z rozkazovacího
způsobu pro 3. osobu)	В	40
38. 1. pád množného čísla
a) mužský rod životný	В	40
b) přejatá slova	С	40
c) kolísání v životnosti	B-C	40
39. Opakovací cvičení - jednotné číslo (z množného)
a) kolísání mezi vzory „píseň“ a „kost“	B-C	41
b) skloňování všech podstatných jmen	B-C	41
40. Opakovací cvičení - množné číslo (z jednotného)
a) kolísání mezi vzory „píseň“ a „kost“	B-C	41
b) skloňování všech podstatných jmen	B-C	41
Přídavná jména	(41	-	46)
41. Složené skloňování
a) tvrdý typ - jednotné číslo - mužský a střední rod	A	41
b) tvrdý typ-jednotné číslo - ženský rod	A	42
c) tvrdý typ - množné číslo	A	42
d) měkký typ-jednotné číslo	A	42
e) měkký typ - množné číslo	A	42
f) oba typy	A	42
5
str.
42.	1. pád množného čísla mužského rodu životného
a)	A	-	В	42
b)	В	42
43.	Přídavná jména přivlastňovací (skloňování)	В	43
44.	Přídavná jména přivlastňovací-jednotné číslo (z množného)	В	43
45.	Přídavná jména přivlastňovací - množné číslo (z jednotného)	В	43
46.	Přídavná jména přivlastňovací (i tvoření)	В	43
Zájmena	(47-	69)
47.	„kdo“, „co“	A	44
48.	„kdo“, „co“, „nčkdo“, „něco“, „nikdo“, „nic“	A	44
49.	Osobní zájmena - pro 3. osobu	A	44
50.	Osobní zájmena - pro 1. a 2. osobu	A	-	В	44
51.	Osobní zájmena - pro všechny osoby	В	44
52.	Osobní zájmeno zvratné	A	-	В	45
53.	Osobní zájmeno zvratné	В	45
54.	Osobní zájmena-jednotné číslo (z množného)	A	45
55.	Osobní zájmena - množné číslo (z jednotného)	A	45
56.	Prízvučné a neprízvučné tvary osobních zájmen (prízvučné z neprízvučných)
a) bez dalších enklitik	A	45
b) další enklitika	В	45
57.	Prízvučné a nepřízvučné tvary osobních zájmen (neprízvučné z prízvučných)
a) bez dalších enklitik	A	46
b) další enklitika	В	46
58.	„ten“	А	46
59.	„ten“-jednotné číslo (z množného)	А-В	46
60.	„ten“ - množné číslo (z jednotného)	А-В	47
61.	Přivlastňovací zájmena (skloňování)
a) „náš“, „váš“	A	47
b) „můj“, „tvůj“	A	47
c) pro všechny osoby	A	47
62.	Přivlastňovací zájmena (tvoření z osobních)
a) bez zvratného	A	48
b) i zvratné zájmeno	В	48
63.	Přivlastňovací zájmena-jednotné číslo (z množného)	В	48
64.	Přivlastňovací zájmena - množné číslo (z jednotného)	В	49
65.	Zájmena osobní a přivlastňovací	В	49
66.	Zájmena s částicemi	В	49
6
str.
67. „všechen“
a)	В	49
b)	С	50
68. ,jenž“	С	50
69. „týž“	С	50
Číslovky	(70	- 72)
70. Číslovky základní a řadové
a) řadové	A	50
b) řadové	В	50
c) základní	A	51
d) základní	В	51
e) základní a řadové	B-C	51
71. Číslovky neurčité	В	51
72. Číslovky druhové	В	51
73. Opakovací cvičení na skloňování	B-C	51
74. Opakovací cvičení na skloňování-jednotné číslo (z množného) B-C	52
75. Opakovací cvičení na skloňování - množné číslo (z jednotného) B-C	52
SYNTAX	(76	- 149)
Užilí předložek a prostých pádů (76 - 93)
76. Pády po předložkách
a) předložky s jedním pádem	A	52
b) předložky s několika pády	A	53
c) i méně časté předložky	В	53
77. Předložky
a) místní	A	53
b)časové	A	54
c) ostatní	В	54
d) souhrn	В	54
78. Předložky
a) místní	A	55
b) ostatní	В	55
79. „pro“ x „za“	B-C	55
80. Určení místa
a) konkrétní	A	56
b) konkrétni	B	56
c) i přenesené	C	56
81. Určení místa - i vlastní jména místní	B-C	56
82. Určení času
a)	A	-	B	56
b)	B	-	C	56
7
str.
83.	Předložkové pády
a) u sloves - místní určení	В	56
b) u sloves - časové určení	B	57
c) u sloves - ostatní určení	B	57
d) u sloves - souhrn	В	58
e) u podstatných jmen	B	58
84.	Prosté pády
a) u sloves	B	58
b) u podstatných jmen	B	58
85.	Prosté	i	předložkové	pády u podstatných jmen	B-C	59
86.	Prosté	i	předložkové	pády u podstatných jmen	C	60
87.	Prosté	i	předložkové pády u sloves	A-B	61
88. Jmenná část přísudku a vazby
a) spona	В	61
b) i sponová slovesa	B-C	61
c) ostatní slovesa	B-C	62
d) přídavná jména	B-C	66
89.	Vazby sloves - slovesa s několika pády
a)	В	66
b)	С	67
90.	Rozdíly mezi slovesnými vazbami
a)	В	67
b)	С	67
91.	Slovesa	s několika vazbami	С	68
92.	Vazby sloves a jmen významově blízkých
a) slovesa z téhož základu	B-C	68
b) slovesa blízká významem	B-C	69
c) jména z téhož základu jako slovesa	С	69
d) jména blízká slovesům významem	С	70
93.	Vazby sloves	С	70
94.	Vazby číslovek základních
a)	A	-	В	70
b)	В	71
95.	Vazby číslovek základních a neurčitých	В	71
96.	Užití přídavných jmen přivlastňovacích	В	71
Spojovací výrazy	(97	-	118)
97.	Spojky souřadicí
a) mezi větnými členy	A	-	В	71
b) mezi větami	A	-	В	72
98.	Spojky souřadicí (tvoření souvětí)	В	72
8
99. Spojky podřadicí a) souvětí obsahová	В	str. 72
b) ostatní	В	72
c) ostatní	С	73
100.„co“ x„že“	А	73
101. „a“ x „i“	В	73
102. „a“ x „i“ x „ani“	В	73
103. „kdy“ x „když“	А	74
104. „když“ x „až“	В	74
105.„kdy“x„když“x„až\		
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpm0114104
3 CZ-PrHAC
5 20180824150559.9
7 ta
8 170101m1998----xr ||||f||||||||||||cze||
20 ## $a 80-85866-31-5
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $a Trnková, Alena $4 aut
245 10 $a Cvičení z české mluvnice pro cizince / $c Trnková, Alena
264 #1 $a Praha, $b ISV ; $c 1998
300 ## $a 122 s.
520 ## $a Podle ČNB-K 1999, 851
653 ## $a čeština jako jazyk cizí
653 ## $a učebnice
659 $a 5.69 $x Mluvnice, učebnice, praktické příručky apod.
910 ## $a ABB047
999 $a 9814104
1002 $a a
1098 $a M
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link