Němčina pro posluchače VŠCHT. Díl 1
Kreuzerová, Vladimíra; Ryšavý, Lubomír

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
  No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Contents
                  Obsah
OPAKOVACÍ LEKCE I
Přízvuk, intonace, výslovnost a grafická podoba jazyka - největší z úskalí,
která musí Čech překonávat................................. 9
Cvičení výslovnosti německých hlásek ............................ 11
TEXT I
Atome als Bausteine der Materie ................................. 12
Slovíčka ? textu I............................................... 13
OPAKOVACÍ LEKCE II
Pořádek slov ve větě jednoduché - cv. 1. 2. 4. 5. 6. 8. 9. . . .. 15
Větný rámec - cv. 3. 7. 9........................................ 16
TEXT II
Wie Lebensmittel haltbar gemacht werden ......................... 19
Slovíčka k textu II ............................................. 20
OPAKOVACÍ LEKCE III
Co musíme vědět o německém slovese,
než se začneme věnovat minulým časům?............................ 25
Časování sloves v přítomnosti - cv. 1. - 3. . ................... 25
Rozkazovací způsob - cv. 4. - 6.................................. 26
Slovesa haben, sein a werden - cv. 7............................. 27
Slovesa zvratná - cv. 8. - 10.................................... 28
Předpony odlučitelné a neodlučitelné - cv. 11. - 15.............. 29
Budoucí c&s - cv. 16. 17......................................... 30
Předložkové vazby sloves a vazby s pádem prostým - cv. 18. 19.... 32
TEXT III
Die chemische Bindung............................................. 32
Slovíčka ? textu III.............................................. 33
OPAKOVACÍ LEKCE IV
Podstatné jméno................................................... 35
Členy - druhy, užití, skloňování.................................. 35
Zapamatování si rodu podstatných jmen ........................... 37
Určování rodu - cv. 1. 5.
Typy skloňování podstatných jmen v jednotném čísle - cv. 2. - 4.. 38
Skloňování podstatných jmen v množném čísle - koncovky množného
čísla - cv. 4. 5................................................  40
TEXT IV
Glas - ein Evergreen unter den Werkstoffen ................ 45
Slovíčka k textu IV............................................... 46
OPAKOVACÍ LEKCE V
Zájmena ...................................................... 51
Zájmena osobní - cv. 1. - 6................................... 51
Zájmena přivlastňovací - cv. 7. - 9........................... 53
Skloňování zájmen - cv. 10. 11................................ 54
Zájmena tázací wer, was - cv. 12. 13.......................... 54
Zájmena vztažná - cv. 14. 15.................................. 55
Zájmena neurčitá a záporná, která zastupují podst. jm. - cv. 16. 17. .. .	56
TEXT V
Polymere - die Riesen unter den Molekülen .................... 56
Slovíčka k textu V ................................................ 57
OPAKOVACÍ LEKCE VI
Skloňování přídavného jména v přívlastku...................... 60
Skloňování po členu určitém .................................. 60
Skloňování po členu neurčitém - cv. 1. - 6.................... 60
Skloňování se členem nulovým ................................. 60
Přídavné jméno po členu určitém .............................. 61
Přídavné jméno po členu neurčitém............................. 61
Skloňování přídavného jména se členem nulovým ................ 61
Zvláštnosti při skloňování přídavných jmen......................... 61
Skloňování řadových číslovek - cv. 8. 9....................... 63
Stupňování přídavných jmen a příslovcí - cv. 10. - 17......... 64
Zpodstatnělá přídavná jména - cv. 18. - 20.................... 68
TEXT VI
Blei und Quecksilber - die Sorgenkinder unter den Elementen... 70
Slovíčka k textu VI................................................ 71
OPAKOVACÍ LEKCE VII
Číslovky, matematické výrazy a chemické rovnice............... 76
Základní číslovky - cv. 1. 2.................................. 76
Základní početní úkony - cv. 3................................ 77
Řadové číslovky - cv. 4....................................... 77
Zlomky a desetinná čísla - cv. 5.............................. 78
Číslovky násobné a podílné - cv. 6............................ 78
Číslovky neurčité - cv. 7. 8.................................. 79
Čtení matematických výrazů - cv. 9............................ 79
Čtení chemických rovnic -cv.	10.................................... 80
TEXT VII
Die Geschichte des ? ......................................... 82
Slovíčka ? textu VII............................................... 83
OPAKOVACÍ LEKCE Vili
Předložky .... *.............................. . . ............ 86
Předložky se 3. pádem - cv. 1. 2................................. 86
Předložky se 4. pádem - cv. 3. 4............................... 87
Předložky s 2. pádem - cv. 5................................... 87
Předložky s 2. a 3. pádem ~ cv. 6.............................. 88
Předložky s 3. a 4. pádem - cv. 7. - 11. . . ..... ;........... 88
Zájmenná příslovce - cv. 12. - 15.............................. 89
TEXT VIII
Im Labor............................................................ 91
Slovní zásoba lekce VIII - vybavení laboratoře ................ 97
Slovíčka ? textu VIII............................................... 98
OPAKOVACÍ LEKCE IX
Spojky podřadicí a souřadicí, párové, slovosled v souvětí,
druhy vedlejších vět .......................................... 101
Slovosled v souvětí souřadném a podřadném - cv. 1. - 11........ 101
TEXT IX
Unsere Hochschule.................................................. 106
Slovíčka ? textu IX........................................... • •	107
LEKCE X
Minulé časy........................................................ 109
Préteritum - cv. 1.	2. 3.	7........................................ 109
Perfektum - cv. 4.	- 7.	....................................... 110
Plusquamperfektum - cv. 8.......................................... 112
TEXT X
Nobelpreisträger Prof. Dr. Ing. Dr.h.c. Vladimír Prelog.......... 115
Slovíčka k textu X ................................................ 115
LEKCE XI
Trpný rod ......................................................... 116
Tvoření trpného rodu..............................................  116
Používání trpného rodu - cv. 1. - 6................................ 116
TEXT XI
Das ABC der Vitamine..............................................  119
Slovíčka ? textu XI................................................ 120
LEKCE XII
Participia - příčestí.............................................. 122
Tvoření příčestí -	cv. 1.	-	4...................................... 122
Rozvitý přívlastek	- cv.	5.	- 8.................................... 123
TEXT XII
Rückgewinnung von Metallen aus Industrieabwässem............... 125
Slovíčka ? textu XII .......................................... 126
LEKCE XIII
Infinitiv s zu ................................................ 127
Závislý infinitiv v jednoduché větě - cv. 1.................... 127
Krácení vedlejších vět - cv. 2. 5.............................. 128
Vazby 'haben, sein + infinitiv s zu - cv. 4.................... 129
TEXT ??
Wie man Schlamm veredelt.......................................... 129
Slovíčka ? textu XIII............................................. 130
LEKCE XIV
Užití modálnich sloves ? vyjádření domněnky - cv. 1. 2......... 132
Vyjadřování apelu................................................. 133
Verbonominální vazby - cv. 3. 4................................ 133
TEXT XIV
Wie ein chemischer Großbetrieb das Abwasserproblem löst........ 134
Slovíčka k textu XIV ............................................. 135
LEKCE XV
Konjunktivy a kondicionály........................................ 136
Splnitelná podmínka - cv. 1. - 3.................................. 138
Nesplnitelná podmínka v podmínkovém souvětí - cv. 4. 5......... 139
Konjunktiv přítomný - cv. 6. ..................................... 139
TEXT XV
Alkohol als Kraftstoffersatz? .................................... 140
Slovíčka ? textu XV............................................... 141
SEZNAM SILNÝCH SLOVES.................................................. 144
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY.............................................. 146
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpm0112473
3 CZ-PrHAC
5 20180824150406.9
7 ta
8 170101m1997----xr ||||f||||||||||||ger||
20 ## $a 80-7080-296-0
41 0# $a ger
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $a Kreuzerová, Vladimíra $4 aut
100 1# $a Ryšavý, Lubomír $4 aut
245 10 $a Němčina pro posluchače VŠCHT. Díl 1 / $c Kreuzerová, Vladimíra; Ryšavý, Lubomír
264 #1 $a Praha, $b VŠCHT ; $c 1997
300 ## $a 146 s.
520 ## $a mPodle ČNB-K 1998, 4337
653 ## $a němčina
653 ## $a skripta VŠ
653 ## $a terminologie
653 ## $a chemie
659 $a 6.13 $x Praktické mluvnice, učebnice, slovníky aj.
910 ## $a ABB047
999 $a 9712473
1002 $a a
1098 $a M
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link