Básnické dílo
Texty písní 1647-1661
Michna z Otradovic, Adam; Ed. přípr. a komentář Čejka, Mirek

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
  No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Contents
                  
'
OBSAH
ČESKÁ MARIÁNSKA MUZIKA
Titulní list / 7
Podtitul / 8
Dedicatoria / 9
Krátka zpráva od autora /11
První díl
[O Narození Pána Krista]
1.	Vánoční rosička (Již jest spadla rosička) / 12
2.	Vánoční noc (Chtíc, aby spal, tak zpívala) /15
3.	Vánoční magnát a střelec (Vitej, pane Jezu Kriste, narozený z Panny čisté, vitej, laskavé děťátko) /17
4.	Vánoční roztomilost (Toto malé děťátko, to milé nemluvňátko) /19
5.	Vánoční kolíbka a kolíbání (Čas jest, děťátko, poď, pacholátko) / 22
6.	Vánoční vinšovaná pošta (Bůh se nám dnes narodil) / 24
7.	Vánoční hospoda (Když veškeren svět byl popsán) / 26
[O Kristu Pánu a jeho svátém jménu]
8.	Slova lásky ku Kristu Pánu (Kdykoli mysl s pilnosti zpytuje) / 28
9.	Lahodnost Kristova (Sladký med jest pouhá hořkost) / 30
10.	Rána života od ruky Spasitele (Raní mne: však jaká rána?) / 32
11.	Ježíš outočiště pokušeného srdce (Kdo mé volání uslyší?) / 34
[705
12.	Svaté lásky labyrint (Ach, ach, nevím kudy kam) / 36
13.	Láska ? Lásce suplikuje (Poslyš, Ježíši, vzdychání) / 39
[Postní, aneb o umučení Páně]
Žalostná postní tragedye ve čtyry actus
rozdělená /41
14.	Actus první (Zde, zde chtěj se dát najiti) /41
15.	Actus druhý (Ó lásko, lásko, Kriste můj) / 43
16.	Actus třetí (Ó kráso, kráso, jsouc z nebe) / 45
17.	Actus čtvrtý (Ach! ó! nešťastnou hodinu) / 47
18.	Divadlo krvavé, Kristus trpící / 49
Díl první (Když v myšlení usmrcení Ježíše rozjímám) / 49
Díl druhý (Tuť svátá tvář, anjelská zář) / 52
19.	Útrpná s Kristem trpícím a umírajícím společnost (Tak tedy, lásko jediná, ode mne jsi rozloučená?) / 55
20.	Salve a Vale umirájícího křesťana ? ukřižovanému Pánu Ježíši (Mdlím, Kriste: smrt jest za dveři) / 59
21.	Kytka aneb snopček myrhový. Aneb
o umučení Páně (Všecky práce a bolesti) /61
[Velikonoční]
22.	Velikonoční alleluja (Ej vesele prozpěvůjme, svaté písně opakůjme) / 63
23.	Lev z pokolení Juda (Přivítejte, čeští lvové, lva) / 66
24.	Velikonoční pasameza (Nyní se vše proměnilo) / 68
25.	Io vicimus: aneb velikonoční vítězství
(Vstal z mrtvých Kristus, vítězný Kristus) / 70
706]
57.	O svátém Janu, křtiteli a předchůdci Krista Pána (Pouště i lesove, vody jordánove, vypravůjte) / 362
58.	O svátém Petru apoštolu (Knížete apoštolského velká slavnost se světí) / 365
59.	O svátém Pavlu apoštolu (Ó! divné božské řízení) / 368
60.	O navštívení blahoslavené Panny Marie Alžbětu (Jak rychle pokračuje Panna přes Židovské hory?) / 371
61.	O svátém Prokopu, patronu české země (Zpívejte poustevníčkovi na pouští,
ptáčkové) / 373
62.	O svátém Norbertu, patronu českém (Drahý poklad jest dostala Česká země) / 376
63.	O svaté Markétě (Margarytu, tu perličku) / 378
64.	O svaté Maří Majdaléně (Někdy veliká hříšnice Majdaléna, nyní Boží milovnice) / 381
65.	Jiná píseň o svaté Maří Majdaléně kající (Patřte, ó všickni hříšnici na Majdalénu) / 384
66.	O svátém Jakubovi, apoštolu Páně (Jakub rozličným krajinám) / 386
67.	O svaté Anně, matce Panny Marie (Vypravůjte, prozpěvůjte chvály přesvaté Anny) / 389
68.	O svátém arcíotci Ignáciusovi (Ignacia svátého, muže velmi divného) / 393
69.	Druhá o svátém Ignáciusovi (Všem se sluši radovati) / 396
70.	O svátém Vavřinci (Ó! předivné potýkání Vavřince s ukrutníkem) / 399
71.	O Nanebevzetí blahoslavené Panny Marie (Která jest to jak dennice vzhůru se vznášející) / 401
[715
72.	Druhá o Nanebevzetí blahoslavené Panny Marie (Matička milá. Panna Maria, od nás
odcházi) / 403
73.	Třetí o Nanebevzetí blahoslavené Panny Marie (Zdrávas, Maria Panno, nebeská Královno) / 406
74.	O svátém Bartoloměji (Ouzká cesta do radosti) / 408
75.	Svatý Hippolyt, červená mučedlnícká jindřichohradecká rúže (Jaký to kvítek červený vidím) /410
76.	Zváni ? kolébce na den narození blahoslavené Panny Marie (Sem, nevinňátka, malé děvčátka) /413
77.	Jiná o narození blahoslavené Panny Marie (Maria na svět přicházi) /416
78.	O svaté Lidmile, kněžně a dědičce Země české (Ej, s radosti, s veselosti, Čechove, prozpěvůjte) /418
79.	Druhá o svaté Lidumilé (Svatá Lidmila vdova, dcera Slaviborová) / 421
80.	O svátém Matouši (Promluv, milý Ježíši, tvůj hlas žádám slyšeti) / 424
81.	O svátém Václavu, patronu a dědici českém (Svatý Václave, kníže náš, věrný zástupce náš) / 426
82.	Druhá o svátém Václavovi (Učinil nám divadlo Pán Bůh z výsosti) / 428
83.	O svátém Michalovi archanjelovi
(O vejvodo skomonilý! svátý Michale) / 431
84.	O svátých andělích (Vám, ó svati andělově! ó předůstojní tvorove!) / 433
85.	O svátém Františku Seraphickém, svět potupujícím (Když František, muž svátý, milováním Božím
jatý) / 435 716]
86.	O svátém Lukáši evanjelistovi (Křesťanský člověče, snad jest tobě péče) / 438
87.	O svátých Simona a Júdy, apoštolích Páně (Křesťanské lásce, křesťané, od svátých apoštolův) / 440
88.	O všech Božích svátých (Vítejte, obyvatele nebeské věčné vlastí) / 442
89.	Jiná o všech svátých (Jak hrubě jste oslavení, všickni Boží svati) / 444
90.	O svátém Martinu biskupu (Jak jest spasitedlná a před Bohem vzáctná almužna) / 446
91.	O svaté Alžbětě Vdově (Jak má křesťan sobě vážíti Velebné svátosti) / 448
92.	O svaté Kateřině mučedlníci (Svatá Kateřina Panna, milovnice Krista Pána) / 450
93.	O svátém Ondřeji apoštolu (Ó všickni netrpěliví, v neštěstí přilíš truchliví) / 452
94.	O svátém Františku Xaveriusovi (Pospěšte ? dnešní slavnosti) / 454
95.	O svaté panně Barboře (Šťastného skonání jenž jste žádostiví) / 456
96.	O svátém Mikuláši (Sem, sem vy, čisté panenky) / 459
97.	O nepoškvrněném početí blahoslavené Panny Marie (Co prv nikdy, dnes se stalo) / 461
98.	O svaté panně Luciji (Množí se panenky, množí) / 463
99.	O svátém Tomáši apoštolu (Nuž, společně na dnešní den, věřící, prozpěvůjte) / 465
100.	O svátých apoštolich vůbec (Zpívejme zvůčným hlasem nyní i každým časem) / 467
101.	O svátých mučedlnících vůbec (Jaké to vidím množství plesajících) / 470
[717
102.0	svátých vyznavačích (Buďte od nás pochválení, Boží bojovníci) / 473
103.0	svátých pannách (Ó všecky Boží světice, plesejte) / 476
104.	Naděje ssoužených o Panně Mariji (Boží Rodičko, rájská růžičko) / 478
105.	Outočiště bídných (Ó Bože můj! ó lásko má! tys jediná naděje má) / 480
106.	Horlivá toužení po nebeském ráji (Můj žádoucí Bože všemohoucí, když na tě zpomínám) / 482
107.0	Nebeském Jeruzalémě (Jak se stkví město nebeské) / 484
108.	Srovnání naše vůle s Božskou, zvláště před smrti (Co chce můj Bůh, to já též chci) / 486
109.	Vzdychání duše v očistci (Uslyš, prosím, mé volání, uslyš, věčný Bože) / 490
110.	Druhá též vzdychající duše (Přetěžkou ruku tvou! kterou mou nebohou duši trestá ti ráčíš) / 493
111.	Rozmlouvání duše živé s duši v očistci zůstávající (Hrozné slyším naříkání) / 495
112.	Za mrtvé: De profundis / 499
První díl (Z hlubokostí volající a tě,
Kriste, vzývající) / 499
Druhý díl (S nimi společně žádáme) / 501
113.	Za mrtvé ? Panně Mariji (V očistci všechněm duším lkajícím) / 503
114.	Jiná ? Panně Mariji za mrtvé (Maria, všech potěšení, vyslyš prosby) / 505
115.	Duše v očistci / 507
První díl (O hrozné bolesti, které musím snésti) / 507
Druhý díl (Že v dobrých krmičkách) /510
718]
116.	O věčnosti / 513
První díl (Čeho po svém skončení
má se člověk báti?) / 513 Druhý díl o věčnosti (Dokud Bůh Bohem bude) /515
117.	Pohrzení pomíjejícího světa (Co pomáhá světská sláva) / 519
118.	Přídavek z starodávní písně za mrtvé
(Milosrdný Bože, prosím za to) / 521
KOMENTÁŘ / 523 Zkratky biblických knih / 525 Komentář ? textům / 527
Česká mariánská muzika / 528 Loutna česká / 579 Svatoroční muzika / 599 Poznámka editora / 678 Ediční zásady / 679
Pravopis / 679 Textové úpravy / 683 Bibliografie / 686
Zkratky bibliografických odkazů / 686 Doplňky ? bibliografii / 688 Rejstřík titulů písní / 690 Rejstřík incipitů písní / 697
[O Vstoupení Páně]
26.	Allegro na nebe vstupujícího Krista Ježíše (Všickni lidé se radůjte, mladí, staří, se veselte) / 73
27.	Jiná o vstoupení. Šťastnější a milejší křesťanský Icarus (Vstup na nebe sám od sebe, Svítěziteli Kriste) / 75
[Svatodušní]
28.	Svatodušní (Svatodušní holubičko, neprodlívej) / 77
29.	Oheň svatodušní (O sem z nebe, vydej sebe, ó ohni vinšovaný) / 79
[O svaté Trojici]
30.	Boží jednota a Trojice (Ó Bože můj, ó kdo jsi ty?) / 81
31.	Lidská křaplavost a anjelská líbeznost
při muzice na svátou Trojici (Ohniví serafínové, láskou plápolající) / 83
[O Božím těle]
32.	Sladké hody těla Božího (Patř každý, jak se skrývá v oblaku chléba) / 86
33.	Skrytá střela těla Božího (Drahý plode z Panny čisté) / 89
Druhý díl písní o slavnostech Rodičky Boží
[O Očišíování Panny Marie]
34.	O Očišťování blahoslavené Panny Marie (Opět veselost. Panenko, veselme se) / 92
[O Zvěstování]
35.	Archanjelské poselství, aneb Zvěstování Panny Marie (Novinu poslouchejte nikdy neslýchanou) / 95
[707
36.	Archanjelské Ave. Druhá píseň o Zvěstování ????? Marie (Poslyšte a podivte se,
jaké jest to veselí) / 97
[O bolestné Panně Mariji]
37.	Útrpná mdloba bolestné Matky Boží pod křížem (Já Maria, Matka Boží, ach, jaké, ach, tratím zboží!) / 99
38.	Matka bolestná (Tečte, slzy, vláhu dejte) /101
39.	Útrpnost křesťana s Rodičkou Boží pod křížem
Díl první (Stála Matka litující u dřeva kříže plačící) /103
Díl druhý (Svatá Máti, rač popříti, bych moh mé srdce raniti) /105
[O Navštívení Panny Marie]
40.	Panenské Alžběty navštívení (Jak jest Maria seznala, že jest Alžběta počala) /107
[O Nanebevzetí Panny Marie]
41.	Veleslavnost blahoslavené Panny Nanebevzetí (Panno, čas jest, nech žalosti) /109
42.	Mariánská dennice. Aneb o Nanebevzetí blahoslavené Panny Marie (Tak tehdy Matka nás nebožátka opouští?) / 111
43.	První Panenské Nanebevzetí (O Panno, božskou moudrosti ozdobená!) /113
44.	Staročeská třidcatina. Aneb slavnost Nanebevzetí Panny Marie (Radůjte se, ó Čechové, mariánští sodálové) /115
[O Narození Panny Marie]
45.	Panenské narození (Přešťastný den narození blahoslavené Panny) /118
[O Obětování Panny Marie]
46.	Mariánská obět. Aneb o obětování Panny Marie
708]
(Mariji vyprovázejme do chrámu vstupující) /120
[O Zasnoubení Rodičky Boží]
47.	Zasnoubení Rodičky Boží (Den tento jest veselosti, den lásky jest) /122
[Obecné o Matce Boží ? ? Matce Boží]
48.	Lilium mezi trním. Aneb neposkvrněné početí Rodičky Boží (Co se divíte? což prv nevíte?) /124
49.	Druhé neposkvrněné početí Rodičky Boží (Právě, že jsi nejkrásnější, jsi, Maria, nejčistější!) /126
50.	Mariánský milovník (Maria, Boží Matičko, poslyš) /128
51.	Mariánský rytíř (Z celého srdce miluji, tebe, Maria, miluji) /130
52.	Mariánská kající hrdlička (Poslyš, ó Panno milosti) /132
53.	Mariánské Ave (Stotisíckrát pozdravuji, ? tobě lásku obnovuji) /134
54.	Mariánské larmo (Kdož mne může spokojili?) /136
55.	Mariánské laskavé zakázaní (Ej všickni, jenž milujete Mariji) /138
56.	Mariánská myslivost (Mariánští milovníci. Matky Boží služebníci) / 140
Třetí díl písni o umírajících
A ZEMŘELÝCH POBOŽNÝCH KŘESŤANŮV
57.	Alarmo soudu všeobecného (Den, hněvu den, ten hrozný den) /144
Tužebné pobožně umírajícího melankolie
58.	Díl první (Jak dlouho po tvém bodláku) /148
[709
59.	Druhý díl (Což nad věk náš bídnějšího?) /150
60.	Třetí díl (Ach nechte tak, ó přátelé) / 152
61.	Smrt, konec, zvonec (Co smrt jest, chcete věděti?) /154
62.	Neskončená věčnost (Ach běda mně, běda, odkud nic nevěda) /156
63.	Pobožně umírajícího Vale a Salve (Poslední bije hodina) / 159
Duše v očistcovém ohni
64.	První díl (Není, není v mé možnosti) /161
65.	Druhý díl (Ó jazyku nezkrocený!) /165
66.	Třetí a poslední díl (Ach, že jsem se
v šanc sadila) /169
LOUTNA ČESKÁ
Titulní list /173 Dedikace /175
1.	Předmluva (Kdo by tě chváliti žádal) /177
2.	Povolání duchovné nevěsty. Dialogus.
(Byly tři někdy bohyně) /179
3.	Matky Boží slavná nadaní (O vinšovaná hodino) /182
4.	Svadební prstýnek (Kleopatra, hrdá žena) /185
5.	Panenská láska (Sem, všickni lidé, přistupte) /188
6.	Žehnání s světem (Ach, jak ve mně srdce hoří!) / 192
7.	Duchovní svádební lázeň /195
Díl první (Již jest lázeň zatopená) / 195 Díl druhý (Jak jsi se pak zachovala, pověz, Majdaleno?) /197
8.	Duši věno / 199
Díl první (Povstaň, srdce milující) /199
710]
Díl druhý (Teréza to uvážila) / 201
9.	Andělské přátelství (Nebeští kavalérové, vinšujte štěstí) / 203
10.	Svádební věneček (Posypte mne s kvítkami) / 207
11.	Den svadební (Začněte, panny, zpívati) /210
12.	Domácí vojna mezi duší a tělem (Kdež pospícháš, hříšné tělo?) / 213
13.	Smutek bláznivých panen (Ó žalostné dřímání!) /216
SVATOROČNÍ MUZIKA
Titulní list /219
Dedikace / 221
1.	Píseň adventní (Hle, přijde Pán, Spasitel náš, zdávna žádaný Mesiáš) / 224
2.	Druhá adventní - Rorate, coeli (Rosu dejte,
ó nebesa, z hůry! Bože Otče všemohoucí) / 227
3.	Adama, prvního otce, pokání (Ach! proč život nelepšime?) / 229
4.	O narození Pána Krista (Děťátku my prozpěvůjme, by pospalo) /231
5.	Pozdravení děťatka Ježíše (Sličné pacholátko, vitej. Synu Boží) / 233
6.	Nebeský slavíček, ? chvále Boží sladce prozpěvující, divné Boží narození (Prosíme, tě, ó růžičko! krásný Ježíši) / 235
7.	Jiná o narození Pána Ježíše (Nuž, andělíčkové, Boží poslíčkové) / 237
8.	Zváni ? jesličkám Pána Krista (K jesličkám překrásného děťátka rozmilého pospěšte) / 240
9.	Opět jiná o narození Pána Krista (Ó Pacholátko přemilé!) / 243
[711
10.	Item jiná o narození Pána Krista (Ježíška přivítejme, ? Spasiteli se znejme) / 245
11.	? pacholátku Ježíši na den Narození Páně (Mejlite se, ó přátele!) / 247
12.	O svátém Štěpánu (Kamení židé chápají) / 249
13.	O svátém Janu Evanjelistovi (Míle miláčkovi Božímu zpívej) /251
14.	Na Nové léto (Co jest to smutného?) / 253
15.	Zváni všeho stvoření ? slavnosti Nejsvétějšího jména JEŽÍŠ (Ježíš, to přesladké jméno) / 255
16.	O svátých Třech králích (Nové hvězdy nové světlo) / 257
17.	Druhá o svátých Třech králích (Divné věcí dnes se dějí) / 260
18.	O Očišťování blahoslavené Panny MARIE (Chudoba s Poníženosti dnes potýkání
měla) / 263
19.	O svaté panně Dorotě (Pěknou dnes velmi růžičku) / 266
20.	O svaté Zuzanně z Starého zákona (Kdož může mysli stíhati Boží dopuštění) / 269
21.	Píseň o svátém Matěji apoštolu (Jak nestihli, jak divní jsou Boží soudové!) / 272
22.	Jiná o svátém Matěji apoštolu (Ej nuž, vyvolení Boží, dnes) / 274
23.	O svátých Crhovi a Strachotovi, biskupích
a patronech českých i moravských (Svatí Crho a Strachoto, naši patronové) / 276
24.	O svátém Jozefovi, pěstounu Pána Ježíše (Nikdy lepšího nebylo na světě přátelství) / 278
25.	O svatem Joáchymovi, otci blahoslavené Panny Marie (Ó velmi šťastného otce dcera Matkou Boží bude) / 280
712]
26.	O Zvěstování blahoslavené Panny MARIE
(Z nebe posel vychází zdávna vinšovaný) / 282
27.	Jiná o Zvěstování blahoslavené Panny Marie (Předivné poselství ? nám máme!) / 285
28.	Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného (Zdráv buď, Kriste, Boží Synu) / 288
29.	Rozjímání umučení Syna Božího (Plačte, andělově, nebeští kůrove) / 291
30.	Rozvažování na kříži visícího Pána Krista (Ó! nevděčný přilíš světe) / 294
31.	Poslední rozloučení Syna Božího s svou nejmilejší matkou (Když čas přišel,
by Syn Boží život skonal) / 297
32.	Bolestná Matka Boží (Svatá Panno, proč tak vzdycháš?) / 300
píšťaly) / 303
34.	Slavné Syna Božího vzkříšení
(Ó převeselá novina! ó arcíšťastná hodina!) / 306
35.	Jiná o vzkříšení Páně (Vesel se, nebes Královno, alleluja) / 309
36.	Zase jiná píseň o vzkříšení Páně (Plesej, všecko stvoření) / 311
37.	Majdaléna Krista Pána v hrobě hledající (Nermuť se víc, Majdaléno) /313
38.	Opět jiná píseň o svátém Jiří (Rytířského srdce, rytíři) /315
39.	O svatem Vojtěchu, biskupu a dědici českém (Velikou dnes slavnost máme) /318
40.	Na den svátých Filipa a Jakuba (Vyskytlo se pěkné kvíti) / 321
41.	Píseň času májového (Májové kvítky zbírejte, dítky) / 324
[713
42.	O svátém Zigkmundovi (V burgundského krále Zigizmunda chvále) / 327
43.	O Nanebevstoupení Pána Ježíše (Nuž, s radosti, nuž, s troubením) / 330
44.	Jiná o Nanebevstoupení Páně (Sám-li na nebe vstupuješ) / 334
45.	O Duchu svátém (Ach, jak mám srdce studené!) / 336
46.	Jiná o Duchu svátým (Přiď, Ohni vinšovaný, přiď) / 338
47.	Vítání svátého Ducha do srdce (Vítej, nebeská Holubičko, ej, mé srdéčko) / 340
48.	O nerozdílné Trojici svaté (Ó nejsvětější Trojice božská!) / 342
49.	Druhá o svaté a nerozdílné Trojici (Chvalmež Boha všemocného, v Trojici) / 344
50.	Vítání Pána JEŽÍŠE u velebné svátosti oltářní (Přiď, ó můj Ježíši přesladký! přiď do mého srdce zahrádky) / 347
51.	Děkování Pánu Kristu po přijímání velebné svátosti (Vítej, hoste nejvzáctnější, můj sladký Ježíši) / 348
52.	O velebné svátosti oltářní přijímání (Sem, sem přistupte, křesťané, divné tu věcí!) / 350
53.	Jiná o velebné svátosti oltářní (Zdráv buď. Chlebe, kterýžs z nebe na ten bídný svět sstoupil) / 353
54.	O velebné svátosti Pange, lingua (Zpívej, jazyk, nejslavnější Těla Krista tajnosti) / 355
55.	O velebné svátosti šestá píseň (K Božímu stolu, křesťané všickni, pospíchejte) / 357
56.	O svátém Vítu, mučedlníku a patronu Království českého (Vitej, svátý mučedlníku, ó Víte,
vitej!) / 359
714]		
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpm0114704
3 CZ-PrHAC
5 20180824150707.6
7 ta
8 170101m1999----xr ||||f||||||||||||cze||
20 ## $a 80-7106-329-0
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $a Michna z Otradovic, Adam $4 aut
245 10 $a Básnické dílo : $b Texty písní 1647-1661 / $c Michna z Otradovic, Adam; Ed. přípr. a komentář Čejka, Mirek
264 #1 $a Praha, $b Nakl. Lidové noviny ; $c 1999
300 ## $a 718 s.
520 ## $a Edice Michnových knih Česká mariánská muzika, Loutna česká a Svatoroční muzika. Komentář a ediční aparát s. 525-703
653 ## $a edice
653 ## $a vydání kritická
653 ## $a čeština stará
659 $a 5.42 $x Materiál pro studium vývoje češtiny, jeho edice
700 1# $a Čejka, Mirek, $d 1929-2017 $e Ed. přípr. a komentář $4 aut
787 08 $i Recenze: $a Petrbok, Václav, $t Wiener slavistisches Jahrbuch $d 2000 $g 46, s. 341-342.
787 08 $i Recenze: $a Škarpová, Marie, $t Studia Comeniana et historica $d 2001 $g 31 , č. 65-66, s. 236-237.
910 ## $a ABB047 $b III 17984
999 $a 9914704
1002 $a a
1098 $a M
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link