Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost 1 = Ukrajinistyka: mynule, sučasne, majbutne 1

Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Brně ve dnech 22.-23. 10. 2003

Eds. Halyna Myronova, Danuše Kšicová, Stanislav Žaža

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
  No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Contents
UKRAINICA BRUNENSIA / 1 / 2004 3MICT Ďĺđĺäěîâŕ 5 Äî ÷čňŕ÷ř ćóđíŕëó "UKRAINICA BRUNENSIA" 9 óřâĺđńčňĺňó im. T. Ă. Ěŕńŕđčęŕ ó ě. Áđíî I. ÂČÂ×ĹÍÍß ŇŔ ÂČĘËŔÄŔÍÍß ÓĘĐŔŘŃÜĘÎ! ĚÎÂČ 1. Ăŕëčíŕ Ěčđîíîâŕ. Ďĺđř] ęđîęč óęđŕřţňčęč â Áđíĺíńüęîěó óřâĺđńčňĺň÷ 11 2. Maria Cizmarova. Vyucovanie ukrajinskeho jazyka na jednotli- vych typoch skol v Slovenskej republike 23 3. Ăĺđěŕíí Áčäĺđ. Čńňîđč˙ čçó÷ĺíč˙ óęđŕčíńęîăî ˙çűęŕ â Ŕâńňđî-Âĺíăđčč. (1848-1918) Âĺíńęčé č Ăđŕöńęčé óíčâĺđńčňĺňű. 31 4. Jarmila Kredatusova. Ukrajinska jazykoveda na Slovensku - vyvin, sucasny stav a perspektivy. 47 5. Ăŕëčíŕ Ěîđîçîâŕ. Ňĺîđĺňč÷íĺ ďůăđóíň˙ ęîäčôíńŕňčđńüęî! äřëüíîńď ăŕëčöüęčő ěîâîçíŕâůâ 53 6. Michael Moser. Äĺůî ďđî óęđŕřńüęó ěîâó â Ďůŕâńňđřńüęř Ăŕëč÷čř (1772-1848/1849 đđ.) 57 7. Eva Pallasova. Vyznam staroslovenstiny pro srovnavaci stu- dium slovanskych jazyku 69 8. Äŕđčíŕ Ňĺňĺđřŕ-Áëîőčí. Ĺâîëţů˙ óęđŕřńüęî! ëăăĺđŕňóđíî! ěîâč ňŕ ńó÷ŕńíčé ii ńňŕí 79 9. Íŕňŕë˙ Ěŕëřĺâńüęŕ. Ëŕňčíčö˙ ˙ę çŕń!6 ďĺđĺäŕ÷! ôîíĺňč÷íî! ńčńňĺěč óęđŕřńüęî! ěîâč XVII-ďî÷. ŐÓŘ ńň. 97 10. Îëĺíŕ Ďîęčäüęî. Ńďđčéí˙ňň˙ ăîëîńíîăî â óěîâŕő řóěîâčőçŕâŕä 107 11. Éîçĺô Ŕíäĺđř. Ĺňŕďč ňŕ ńďîńîáč ďĺđĺőîäó řĺííčęř óďđčîčâíčęč ČÇ 376 12. Îęńŕíŕ Ŕíňîíĺíęî. Ńëîâîňâô íŕçâ ä!˙÷čâ â óęđŕ'řńüęř i ÷ĺńüę1é ěîâŕő (íŕ ěŕňĺđ1ŕë! ńëîâîňâ!đíîăî ňčďó íŕ -íčę/-řę) 13. Ĺëĺíŕ Ęîđ˙ęîâöĺâŕ. Ĺäčíčöű ńîďîńňŕâčňĺëüíîăî îďčńŕíč˙ ńëîâîîáđŕçîâŕňĺëüíűő ńčńňĺě ńëŕâ˙íńęčő ˙çűęîâ (íŕ ěŕňĺđčŕëĺ đóńńęîăî č ďîëüńęîăî ˙çűęîâ) 14. Ďŕâëŕ Âŕë÷ŕęîâŕ. Óęđŕčíńęčĺ ýňčěîëîăč÷ĺńęčĺ ńëîâŕđč 15. Âîëîäčěčđ Âĺđřř. Äî ďčňŕíč˙ ôđŕçĺîăđŕôď óęđŕřńüęî! ňŕ ÷ĺńüęî!' ěîâ 16. Ëţäěčëŕ Äůţâńüęŕ. Ĺňíîęóëüňóđíŕ ďŕëăăđŕ óęđŕřńüęčő ňřńĺěŕíňčçěř 17. Ĺëĺíŕ Ęóíöĺâč÷. Ďđčěĺíĺíčĺ č ôóíęöčč ďŕđĺěčé ďđč çíŕęîěńňâĺ ńňóäĺíňîâ ń óęđŕčíńęčě ˙çűęîě â đŕěęŕő îáó÷ĺíč˙ ďî ńďĺöčŕëüíîńňč «Đóńńęčé ˙çűę â ńôĺđĺ áčçíĺńŕ» 18. Ëĺń˙ Ěŕëćîâŕ. Ěĺíňŕëüíŕ˙ ëĺęńčęŕ óęđŕřńüęî! ěîâč ˙ę îá’ĺęň íŕâ÷ŕëüíîăî ëĺęńčęîăđŕôóâŕíí˙ 19. Ëůř Íŕçŕđĺíęî. Îńîáëčâîńň! ěîâč óęđŕřńüęčő çŕńîář ěŕńîâî! řôîđěŕöď 90-ő pp. XX ńň. - ďî÷. XXI ńň.: ëĺęńčęî-ôđŕçĺîëîď÷íűé ŕńďĺęň 20. Çřŕůŕ Ďŕőîëîę. Ëĺęńčęîăđŕôříŕ ęîäčôřŕöč˙ ďîâňîđň óęđŕŇíńüęî! ěîâč 21. Zoja Rozchenko. Some Jewish names among the Ukrainian Cossacks 22. Îëĺęńŕíäđŕ Ăŕíäçţę. ×ŕńňčíîěîâíŕ ńďĺöčôćŕ ŕňđčáóňčâíčő ńčíňŕęńĺě 23. Ŕíŕňîëř Çŕăíčňęî. Ńčíňŕęńč÷ř çâ’˙çęč ó âíóňđříř cTpyKTypi ďđîńňîăî đĺ÷ĺíč˙ 24. Natalija Kravchenko. Interactivity as a communicative-discursive category 25. Ňĺň˙íŕ Ěŕńčöüęŕ. Ńňđóęňóđíŕ opraniçŕů˙ ńĺěŕíňč÷íî ĺëĺěĺíňŕđíčő đĺ÷ĺíü is äęńëňíčěč ďđĺäčęŕňŕěč 26. Îęńŕíŕ Íĺâěčâŕęŕ. Ńčíňŕęńč÷ř ěoäeëi I3 đĺôëĺęńčâíîţ ôîđěîţ äţńëîâŕ (íŕ ěŕňĺđňë} äčńďîçčůéíčő Tunis äĺŕăĺíňčâíčő đĺ÷ĺíü ó ÷ĺńüęř mobi) 119 129 139 143 151 161 167 175 183 191 201 211 221 229 239 377 UKRAINICA BRUNENSIA / 1 / 2004 Č. ÂČÂ×ĹÍÍß ŇŔ ÂČĘËŔÄŔÍÍß ÓĘĐŔŘŃÜĘÎ! Ë1ŇĹĐŔŇÓĐČ 1. Ëţáčö˙ Áŕáîňŕ. Ďđčěăăęč äî ęîíöĺďöč đîçâčňęó i ďĺđ- ńďĺęňčâč äîńëůćĺíí˙ ëăăĺđŕňóđíîő óęđŕřęňčęč â Ďđ˙- ččâńüęîěó óí1âĺđńčňĺň! 249 2. Îëüăŕ Ëĺôňĺđîâŕ. 1íňĺęńň ˙ę ńęëŕäîâŕ ůţńňčëţ (íŕ ěŕňĺ- đňë! ëŕňčíîěîâíîăî ňđŕęňŕňó Ń. ÎđÜńîâńüęîăî) 255 3. Ăĺííŕäř Íîăŕ. Óęđŕřńüęŕ ë!ňĺđŕňóđŕ: ńŕěîůĺíňčôęŕů˙ ÷ĺđĺç cmix 265 4. Ăŕííŕ Ăŕäćčëîâŕ. Óęđŕřńüęčé íŕöţíŕëüíčé ăĺđîé â äđŕěŕňóđď÷řé řňĺđďđĺňŕöé XIX ńň. 271 5. Íŕäř Áîéęî, ęňîđč÷íŕ ďđîçŕ äđóăî! ďîëîâčíč XIX ńň. ˙ę ÷čííčę ôîđěóâŕíí˙ íŕöţíŕëüíî! ěĺíňŕëüíîńď 279 6. Ěŕđňřŕ Ňđ÷ęîâŕ. Îńîáčńňęňü i äřëüíęňü Äěčňđŕ ×čćĺâńüęîăî - ěęň ě!ć Çŕőîäîě i Ńőîäîě 289 7. Viera Zemberova. Premeny subjektu v ukrajinskej proze 20. storocia (Marginalie o modernej kratkej proze na konci 20. storocia) 295 8. Ăŕëčíŕ Áčíîâŕ. Číňĺăđŕöč˙ ýńňĺňč÷ĺńęčő äčńęóđńîâ â ďîý- ňčęĺ Â. Řĺâ÷óęŕ (“Ćřęŕ â áëŕęčňíîěó íŕ ńčňîâîěó ňëĂ’) 303 9. Vera Lendelova. Nepokorene slovo aneb k nekterym parale- lam v zanrove stejnych textech N.V. Gogola a O. Zabuzkove 309 III. ĎĐÎÁËĹĚČ ĎĹĐĹĘËŔÄÓ 1. Irop Ěĺëüíč÷ĺíęî. Ţđř Äŕđŕăŕí i Ęŕđĺë Ăřĺę Ěŕőŕ: cmi- ăđŕöříčé ŕńďĺęň i ďĺđĺęëŕä ďîĺěč «Ěŕé» 315 2. Monika Seveckova. Prozy Konstantina Faustovskeho v prekla- dech Zdenky Psutkove se zretelem na ukrajinske prostredi 323 3. Tatana Jurickova. Homonymie v prekladu umeleckeho Lite- rarniho dila (Ukrajinska proza a ceska poezie) 329 4. Rita Kindlerova. Ukrajinska literatura v ceskych prekladech a na internetu 337 378 IV. ĘÓËÜŇÓĐŔ 1. Ďĺňđ Ęŕëřŕ. Óđî÷čńňĺ âůęđčňň˙ ďŕě˙ňíčęŕ 1âŕíó Ęîňë˙- đĺâńüęîěó ó Ďîëňŕâ! â 1903 đ. 343 2. Ăĺîđăčé Ęîâŕëĺíęî. Óęđŕčíńęčé ňĺŕňđŕëüíűé ęîíńňđóęňč- âčçě: îńîáĺííîńňč ăĺíĺçčńŕ č íŕöčîíŕëüíîăî ńâîĺîáđŕçč˙ 349 3. Äŕíóřĺ Ęřčöîâŕ. Îň Ěîäĺđíŕ äî Ŕđ Äĺęî. Áčëčáčí - Íŕđáóň - ëüâîâńęčé Ŕđ Äĺęî 357 379
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpm0135663
3 CZ-PrHAC
5 20210127104444.7
7 ta
8 170101m2004----xr ||||f||||||||||||cze||
20 ## $a 80-902989-7-4
40 ## $a ABB047 $b cze
41 0# $a cze
44 ## $a xr
245 00 $a Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost 1 = Ukrajinistyka: mynule, sučasne, majbutne 1 : $b Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Brně ve dnech 22.-23. 10. 2003 / $c Eds. Halyna Myronova, Danuše Kšicová, Stanislav Žaža
264 #1 $a Brno, $b MU $c 2004
300 ## $a 379 s.
440 #0 $a Ukrainica Brunensia
500 ## $a Rozepsány lingv. příspěvky čes. autorů, srovnávací česko-ukr. a bohemistické. - Podle OpSl 2/2005, s. 45 a NK ČR (půjčeno).
520 ## $a Sborník ukrajinistických a komparativních studií - aktuální problémy ukrajinistiky a ukrajinského jazyka v širokém mezislovanském srovnávacím kontextu
653 ## $a ukrajinistika
653 ## $a sborníky
653 ## $a slavistika
653 ## $a komparatistika
659 $a 9.41 $x Časopisy a sborníky vydané v ČR
659 $a 3.21 $x Ukrajinština
700 1# $a Myronova, Halyna, $d 1947- $e Editor $4 edt
700 1# $a Žaža, Stanislav, $d 1929-2018 $e Editor $4 edt
700 1# $a Kšicová, Danuše, $d 1932-2017 $e Editor $4 edt
787 08 $i Recenze: $a Ševčenko, Larisa $t Opera Slavica $d 2005 $g 15, č. 2, s. 45-49
910 ## $a ABB047 $b SK: U 35909
997 $a EH
1002 $a a
1098
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link