Lokálové konstrukce ve struktuře věty
Karel Kamiš, vědec. red. Jan Kořenský

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
  No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Contents
                  
102
OBSAH
Úvod...............................................................................3
I.	včta, výpovčd’ a komunikace....................................................5
1.1	Véla a výpověď.................................................................5
1.2	Komunikační model konkrétní komunikační situace...............................5
1.3	Komunikační model potenciálního jazykového sdélování s ohledem na efektivní
dorozumění........................................................................11
1.3.1	Logické vymezení soudu a věty...............................................12
1.3.2	Formálně gramatické vymezení věty.........................................16
1.3.3	Objektový jazyk, metajazyk a dorozumění.....................................17
1.4	Komunikační model předpokládající dorozumění....................................18
1 4.1 Syntaktická, sémantická a pragmatická úroveň analýzy jazyka.................19
1.4.2	Koncepce kritéria významu a smyslu věty.....................................20
1.4.3	Rovina modálni výstavby výpovědi..........................................21
1.4.4	Rovina výstavby aktuálního členění výpovědi.................................22
1.4.5	Emocionální aspekt modálnosti.............................................22
1.4.6	Neuronové systémy a informační systémy organizmu..........................23
1.4.7	Mentální mapy reprezentace univerza.......................................23
1.5	Jazyk, řeč, dorozumění, zmatek a mSení v komunikačních modelech.................25
II.	Gramaticko-sémantická báze struktury věty s valenčním lokálem...................27
2.1	Pozice obligatomí, potenciální a fakultativní...................................27
2.2	Základové větné struktury s valenčním lokálem...................................28
2.3	Typy větných struktur s verbálním predikátem..................................28
2.4	Větné struktury podmčtové s lokálem v pravovalenční pozici a levovalenční lokál.31
2.4.1	Základová větná struktura S — P — O.........................................31
2.4.2	Základová větná struktura	S - P - Ad................................32
2.4.3	Základová věrná struktura	S - P - O - Ad............................ 33
2.4.4	Základová větná struktura	S - P - Atv...............................33
2.4.5	Základová větná struktura	S - P - O - Atv.............................33
2.4.6	Základová větná struktura	S - P a S - P,iož - Ad..........................33
2.5	Základové větné struktury jednočlenné s lokálem v pravovalenční pozici..........33
2.5.1	Typy jednočlenných větných struktur se slovesným predikátem.................34
2.5.1.1	P — O; procesy a změny v tělesné a duševní sféře člověka................34
2.5.1.2	P — Ad; P — Ad1 — Ad2; Procesy a změny probíhající uvnitř neživých objektů ...34
2.5.1.3	P — O — Ad, Procesy a změny probíhající v částech těla..................34
2.5.1.4	P - O - Ad; Procesy a změny s konkrétním původcem.......................34
2.5.1.5	P - O - Ad; Spontánní nastání děje nebo stavu ..........................35
103
2.5.1.6	P - O; P - ? - Ad; predmét zájmu........................................35
2.6	Typy včtných struktur s verbonominálním predikátem se slovesem být a s kategoriálními slovesy s L v pravovalenční pozici.................................................35
2.6.1	Typ P,bf- Ad; Atmosférické stavy..........................................35
2.6.2	Typ Pj|ož — Ad; Stavy okolního prostředí..................................35
2.6.3	Typ P*ioi - O - Ad; Tělesné a duševní	stavy...............................35
2.6.4	Typ Pílož + Ad; Stavy časové..............................................35
2.6.5	Predikát složený s kategoriálními slovesemy...............................36
lil. Gramaticko-sémantická báze struktury věty s valenčně-intenčním lokálem........37
3.1	Základové větné struktury valenční.............................................37
3.2	Inten ční ZVS odpovídající valenční ZVS........................................37
3.3	Sémantická struktura věty......................................................38
3.4	Predikátory a aktanty..........................................................39
3.5	Sémantická klasifikace predikátoni.............................................40
3.6	Rodiny predikátorú.............................................................40
3.7	Sémantické role aktantů........................................................41
3.8	Valence syntaktická a komplementy..............................................42
3.9	Nekonstitutivní větné členy....................................................42
3.10	Atribut, apozice, adordinace, větné členy komplexní...........................43
IV.	Gramaticko-sémantická báze struktury věty s lokálovým komplementem.............46
4.1	Predikát, predikátor...........................................................46
4.1.1	Predikát..................................................................46
4.1.2	Predikát verbální.........................................................46
4.1.3	Predikát verbonominální...................................................46
4.1.4	Predikát nominální........................................................46
4.2	Aktantové komplementy..........................................................46
4.2.1	Subjektový komplement.....................................................46
4.2.2	Subjekt substanční s pádovou formou lokálu................................47
4.2.3	Subjekt situační s pádovou formou lokálu..................................47
4.2.4	Objektový komplement s pádovou formou lokálu..............................47
4.2.5	Adverbiální komplement s nefixovanou pádovou formou lokálu................48
4.3	Neaktantové komplemenety.......................................................49
4.3.1	Způsobový a měrový komplement.............................................49
4.3.2	Koprcdikátový komplement..................................................49
4.4	Klasifikace elementárních věrných struktur s ohledem na lokálové komplementy...49
4.4.1	Identita..................................................................49
4.4.2	Existence.................................................................49
4.4.3	Vlastnosti................................................................50
104
4.4.4	Při nál eži tost .........................................................51
4.4	5 Poloha...................................................................53
4.4.6	Lokalizace ...............................................................54
4.4.6.1	Typ lokalizace v prostoru...............................................54
4.4.6.2	Typ lokalizace v čase...................................................55
4.4.7	Kvantita..................................................................55
4.4.8	Korelace..................................................................55
4 4.9 Proces ?..................................................................55
V.	Gramaticko-sémantická báze struktury véty s lokálovým adjunktem...............57
5.1	Adjunkt cirkumstantový s lokálem..............................................57
5.1.1	Časoprostorová určení s lokálem.............................................57
5.1.1.1	Určení místa............................................................57
5.1.1.2	Určení času.............................................................58
5.1.2	Způsobová a mčrová určení...................................................60
5.1.2.1	Určení způsobu........................................................ 60
5.1.2.2	Určení míry a intenzity.................................................60
5.1.3	Určení prostředku v širokém smyslu..........................................61
5.1.4	Určení původu...............................................................61
5.1.5	Určení původce..............................................................61
5.1.6	Určení zřetele..............................................................61
5.1.7	Určení příčinná v širokém smyslu............................................62
5.1.7.1	Určení podmínky.........................................................62
5.1.7.2	Určení příčiny v užším smyslu...........................................62
5.1.7.3	Určení přípustky........................................................63
5.1.7.4	Určení účelu............................................................63
5.2	Adjunkt koprcdikátový.........................................................63
VI.	Morfologická báze včty a lokál................................................65
6.1	Casus.........................................................................65
6.2	Numerus.......................................................................66
6.3	Genus.........................................................................67
6.4	Deklinace.....................................................................70
6.5	Diachrónni popis vanantnosti	lokálu - polymorfhí formanty.....................71
I.	Deklinace o-kmenových substantiv...............................................72
A. O-kmeny mužské.................................................................72
1.	Vzory chlap-0, dub-0; had-0; pán-0, hrad-0..................................72
2.	Vzory oráč-0, meč-0; muž-0, stroj-0.........................................75
3.	Vzory Juř-í, řebř-i; průvodčí...............................................76
105
* ?. O-kmeny střední.................................................................77
1.	Vzor měst-o....................................................................77
2.	Vzor moř-e.....................................................................78
3.	Vzory znamen-ie; staven-í......................................................79
II.	Deklinace o-kmenových substantiv................................................80
1.	Vzory ryb-a, žen-a.............................................................80
2.	Vzory vládyk-a; předsed-a......................................................80
3.	Vzory duš-ě; růž-e.............................................................81
4.	Vzory panoš-ě; soudc-e.........................................................81
5.	Vzory pan-í; prítvodč-í........................................................82
6.	Vzory sud-i; průvodč-í.........................................................82
III.	Deklinace krátkých a dlouhých w-kmcnů (bv-kmenů)...............................83
1.	Vzory syn-0; pán-0.............................................................83
2.	Vzory svekrev-0; svekr-y; píseň-0..............................................83
IV.	Deklinace /-kmenů..............................................................84
Vzory host-0, kost-0; pán-0, kost-0...............................................84
V.	Deklinace kmenů souhláskových..................................................85
1.	Mužské n-kmeny...................................................................85
Vzory kámen-0; hrad-0, stroj-0....................................................85
2.	Střední n-kmeny..................................................................85
Vzory rám-ě; ramen-o; měst-o, moř-e...............................................85
3.	S-kmeny..........................................................................86
Vzory neb-e; moř-e, měst-o........................................................86
4.	T'-kmeny mužské..................................................................86
Vzory loket-0; stroj-0, hrad-0....................................................86
5.	M-kmen ? střední.................................................................86
Vzor kuř-ě; kuř-e............................................................... 87
6.	/?-kmeny.........................................................................87
Vzor mát-i........................................................................87
VI.	Shrnutí.........................................................................87
VII.	Závér..........................................................................89
VIII.	Seznam použité literatury.....................................................91
Obsah..............................................................................102		
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpm0132397
3 CZ-PrHAC
5 20190830155018.5
7 ta
8 170101m2003----xr ||||f||||||||||||cze||
20 ## $a 80-7044-498-3
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $a Kamiš, Karel, $d 1943- $4 aut
245 10 $a Lokálové konstrukce ve struktuře věty / $c Karel Kamiš, vědec. red. Jan Kořenský
264 #1 $a Ústí n. Labem, $b UJEP $c 2003
300 ## $a 105 s.
520 ## $a 1. část: nárys fungování vět a výpovědí v komunikaci; 2. část: analýza gramaticko-sémantické báze struktury věty s valenčním lokálem; 3. část: analýza morfologické báze věty s ohledem na lokál
653 ## $a syntax
653 ## $a čeština
653 ## $a morfologie
653 ## $a lokál
653 ## $a konstrukce lokálové
653 ## $a věta
653 ## $a komunikace
653 ## $a valence
653 ## $a deklinace
653 ## $a substantiva
653 ## $a rod
653 ## $a pády
653 ## $a o-kmeny
653 ## $a u-kmeny
653 ## $a i-kmeny
653 ## $a a-kmeny
653 ## $a jazyky slovanské
653 ## $a čeština stará
659 $a 5.24 $x Syntax
659 $a 5.23 $x Jednotlivé slovní druhy, jejich mluvnické kategorie a význam
659 $a 4 $x SLOVENŠTINA
659 $a 2.2 $x Mluvnická stavba jazyka
700 1# $a Kořenský, Jan, $d 1937- $e Vědec. red. $4 edt
787 08 $i Recenze: $a Svobodová, Jana, $t Naše řeč $d 2004 $g 87, č. 4, s. 214-215
787 08 $i Recenze: $a Kolářová, Ivana, $t Slovo a slovesnost $d 2005 $g 66, č. 1, s. 61-64
910 ## $a ABB047 $b III 19187
999 $a 0332397
1002 $a a
1098 $a M
1310 $a bl03m
1310 $a rs03
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link