Sovremennyj russkij rečevoj etiket dlja čechov
Kupcevičová, Jelena; Vilímek, Vítězslav

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
  No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Contents
                  
Современный русский речевой этикет для чехов
4
СОДЕРЖАНИЕ
OBSAH
0.	ПРЕДИСЛОВИЕ..............................................11
0.	PŘEDMLUVA................................................11
1.	ОБРАЩЕНИЕ, ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ..........................13
1.	OSLOVENÍ A UPOUTANÍ POZORNOSTI...........................13
1.1.	Обращение к незнакомому человеку, привлечение его внимания.. 13
1.1.	Oslovení neznámého člověka a upoutání jeho pozornosti....13
1.2.	Обращение к знакомому человеку, привлечение его внимания 18
1.2.	Oslovení známého člověka a upoutání pozornosti...........18
1.3.	Реакция на обращение, привлечение внимания...............24
1.3.	Reakce na oslovení a upoutání pozornosti.................24
1.4.	Обращение в письме.......................................26
1.4.	Oslovení v dopise........................................26
1.5.	Практическая часть.......................................28
1.5.	Praktická část...........................................28
2.	ПРИВЕТСТВИЕ..............................................36
2.	POZDRAV, PŘIVÍTÁNÍ.......................................36
2.1.	Способы выражения приветствия............................36
2.1.	Způsoby zdravení a přivítání.............................36
2.2.	Выражения, употребляемые вслед за приветствием...........38
2.2.	VÝRAZY POUŽÍVANÉ PO POZDRAVECH...........................38
2.3.	Возможные ответные реплики...............................39
2.3.	Možné odpovědi...........................................39
2.4.	Выражение радости........................................42
2.4.	Vyjádření Radosti........................................42
2.5.	Выражение удивления......................................44
2.5.	Vyjádření údivu..........................................44
2.6.	Практическая часть.......................................45
2.6.	Praktická část...........................................45
3.	ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, ЗНАКОМСТВО................................51
3.	PŘEDSTAVENÍ, SEZNÁMENÍ...................................51
Современный русский речевой этикет для чехов	5
3.1.	Знакомство без посредника...................................51
3.1.	Nezprostředkované seznámení.................................51
3.2.	Знакомство при помощи посредника............................53
3.2.	Seznámení s pomocí prostředníka.............................53
3.3.	Ответные реплики на представление...........................57
3.3.	Odpovědi na představení.....................................57
3.4.	Практическая часть..........................................59
3.4.	Praktická část..............................................59
4.	ПРОЩАНИЕ....................................................64
4.	LOUČENÍ.....................................................64
4.1.	Выражение прощания..........................................64
4.1.	PROJEVY LOUČENÍ.............................................64
4.2.	Пожелания при прощании......................................67
4.2.	PŘÁNÍ PŘI LOUČENÍ...........................................67
4.3.	Выражения, сопровождающие прощание..........................68
4.3.	PROJEVY DOPROVÁZEJÍCÍ LOUČENÍ...............................68
4.4.	Практическая часть..........................................70
4.4.	Praktická část..............................................70
5.	ПОЗДРАВЛЕНИЕ, ПОЖЕЛАНИЕ.....................................75
5.	GRATULACE, BLAHOPŘÁNÍ.......................................75
5.1.	Поздравления................................................75
5.1.	Gratulace...................................................75
5.2.	Общие пожелания.............................................78
5.2.	všeobecná přání.............................................78
5.3.	Ответы на пожелание.........................................81
5.3.	Odpovědi na gratulace.......................................81
5.4.	Пожелания при вручении подарка..............................82
5.4.	PŘÁNÍ PŘI PŘEDÁVÁNÍ DÁRKU...................................82
5.5.	Ответы на пожелания при вручении подарка....................83
5.5.	Odpovědi na přání při předávání dárku.......................83
6.	БЛАГОДАРНОСТЬ...............................................85
6.	PODĚKOVÁNÍ..................................................85
6.1.	Выражения благодарности.....................................85
Современный русский речевой этикет для чехов	6
6.1.	Vyjádření díků.............................................85
6.2.	Ответные реплики на благодарность..........................89
6.2.	Odpovědi na poděkování.....................................89
6.3.	Практическая часть.........................................90
6.3.	Praktická část.............................................90
7.	КОМПЛИМЕНТ, ПОХВАЛА, ОДОБРЕНИЕ.............................97
7.	KOMPLIMENT, POCHVALA, UZNÁNÍ...............................97
7.1.	Комплимент.................................................97
7.1.	Kompliment.................................................97
7.2.	Ответные реплики на комплименты...........................102
7.2.	Odpovědi na komplimenty...................................102
7.3.	Похвала...................................................103
7.3.	Pochvala..................................................103
7.4.	Одобрение.................................................106
7.4.	uznání....................................................106
7.5.	Практическая часть........................................106
7.5.	Praktická část............................................106
8.	ИЗВИНЕНИЕ.................................................112
8.	OMLUVA....................................................112
8.1.	Выражение извинения.......................................112
8.1.	Vyjádření omluvy..........................................112
8.2.	Ответные реплики на просьбу о прощении....................115
8.2.	Odpovědi na prosbu о prominutí............................115
8.3.	Практическая часть........................................116
8.3.	Praktická část............................................116
9.	ПРИГЛАШЕНИЕ...............................................118
9.	POZVÁNÍ...................................................118
9.1.	Формы приглашения.........................................118
9.1.	FORMY POZVÁNÍ.............................................118
9.2.	Ответные реплики на приглашение...........................121
9.2.	Odpovědi na pozvání.......................................121
9.3.	Практическая часть........................................123
9.3.	Praktická část............................................123
Современный русский речевой этикет для чехов
7
10.	СОВЕТ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ, РЕКОМЕНДАЦИЯ...........................127
10. RADA, NÁVRH, DOPORUČENÍ.....................................127
10.1. Выражение совета, предложения, рекомендации...............127
10.1. VYJÁDŘENÍ RADY, NÁVRHU A DOPORUČENÍ.......................127
10.2. Ответы на совет, предложение, рекомендацию................132
10.2. Odpovědi na radu, návrh a doporučení......................132
10.3. Практическая часть........................................133
10.3. Praktická část............................................133
11. ПРОСЬБА, ПРИКАЗ, РАЗРЕШЕНИЕ, ЗАПРЕТ, ОТВЕТ НА ПРОСЬБУ, ПРИКАЗ............................................136
11. ŽÁDOST, PŘÍKAZ, DOVOLENÍ, ZÁKAZ A ODPOVEĎ NA PROSBU A PŘÍ KAZ..................................................136
11.1. Выражение просьбы и приказа...............................136
11.1. Vyjádření žádosti a příkazu...............................136
11.2. Положительный ответ на просьбу............................141
11.2. Kladná odpověď na prosbu..................................141
11.3. Выражение отказа..........................................141
11.3. Vyjádření odmítnutí.......................................141
11.4. Выражение неопределённого ответа..........................144
11.4. Vyjádření neurčité odpovědi...............................144
11.5. Разрешение................................................146
11.5. Dovolení..................................................146
11.6. Запрет....................................................147
11.6. Zákaz.....................................................147
11.7. Практическая часть...................................... 148
11.7. Praktická část............................................148
12. СОГЛАСИЕ, УВЕРЕННОСТЬ.......................................154
12.	SOUHLAS, JISTOTA...........................................154
12.1. Выражение согласия........................................154
12.1. Vyjádření souhlasu........................................154
12.2. ЧАСТИЧНОЕ СОГЛАСИЕ, УСТУПКА...............................157
12.2. ČÁSTEČNÝ SOUHLAS, PŘIPUŠTĚNÍ..............................157
12.3. уверенность...............................................158
Современный русский речевой этикет для чехов
8
12.3. Jistota...................................................158
12.4. Практическая часть........................................159
12.4. Praktická část............................................159
13.	НЕСОГЛАСИЕ,	НЕУВЕРЕННОСТЬ,	СОМНЕНИЕ,
НЕГОДОВАНИЕ, ВОЗМУЩЕНИЕ, УДИВЛЕНИЕ И ВЫРАЖЕНИЕ СВОЕЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ..........................161
13. NESOUHLAS, NEJISTOTA, POCHYBY, NEVOLE, ROZHOŘČENÍ, ÚDIV A VYJÁDŘENÍ VLASTNÍHO NÁZORU..........................161
13.1. Выражение несогласия......................................161
13.1. VYJÁDŘENÍ NESOUHLASU......................................161
13.2. Выражение неуверенности...................................163
13.2. Vyjádření nejistoty.......................................163
13.3. Выражение сомнения........................................163
13.3. Vyjádření pochyb..........................................163
13.4. Выражение негодования, возмущения.........................164
13.4. Vyjádření nevole a rozhořčení.............................164
13.5. Выражение удивления.......................................166
13.5. Vyjádření údivu...........................................166
13.6. Выражение своей точки зрения..............................166
13.6. Vyjádření vlastního názoru................................166
13.7. Практическая часть........................................168
13.7. Praktická část............................................168
14. ОЦЕНКА......................................................171
14.	HODNOCENÍ.................................................171
14.1. Положительная оценка......................................171
14.1. Pozitivní hodnocení.......................................171
14.2. Отрицательная оценка, порицание, осуждение................173
14.2. Negativní hodnocení, odsouzení a odmítnutí................173
14.3. Неопределённая оценка.....................................175
14.3. Neurčité hodnocení........................................175
14.4. Практическая часть........................................176
14.4. Praktická část............................................176
Современный русский речевой этикет для чехов	9
15.	ЖАЛОБА, УТЕШЕНИЕ, СОЧУВСТВИЕ.................................180
15. STÍŽNOST, ÚTĚCHA, SOUCIT.......................................180
15.1. Жалоба.......................................................180
15.1. Stížnost.....................................................180
15.2. Выражение утешения, сочувствия...............................183
15.2. Vyjádření útěchy a soucitu...................................183
15.3. Выражения соболезнования.....................................188
15.3. Vyjádření soustrasti.........................................188
15.4. Ответы на соболезнование.....................................190
15.4. Odpovědi na kondolenci.......................................190
15.5. Практическая часть...........................................191
15.5. Praktická část...............................................191
16. РАЗГОВОР ПО ТЕЛЕФОНУ...........................................194
16.	TELEFONICKÝ HOVOR............................................194
16.1. Начало телефонного разговора.................................194
16.1. Začátek telefonického hovoru.................................194
16.2. Ответные реплики при телефонном разговоре....................196
16.2. ODPOVĚDI PŘI TELEFONICKÉM НО VORU............................196
16.3. Уточняющие вопросы...........................................197
16.3. UPŘESŇUJÍCÍ DOTAZY...........................................197
16.4. Уточняющие ответы............................................198
16.4. UPŘESŇUJÍCÍ ODPOVĚDI.........................................198
16.5. Выражение просьбы пригласить к телефону......................200
16.5. VYJÁDŘENÍ ŽÁDOSTI О ZAVOLÁNÍ К TELEFONU......................200
16.6. Выражение просьбы подойти к телефону.........................201
16.6. Vyjádření prosby přuít к telefonu............................201
16.7. Ответы на просьбы подозвать к телефону.......................202
16.7. ODPOVĚDI NA ŽÁDOST О ZAVOLÁNÍ К TELEFONU.....................202
16.8. Объяснение причины телефонного звонка........................205
16.8. Vysvětlení příčiny tlefonátu.................................205
16.9. Речевые обороты, заканчивающие разговоры по телефону.........206
16.9. ŘEČOVÉ OBRATY, KTERÝMI SE UKONČUJÍ TELEFONNÍ HOVORY..........206
16.10. Некоторые необходимые реплики при разговоре по телефону 207
16.10.NĚKTERÉ REPLIKY DŮLEŽITÉ PŘI TELEFONICKÉM HOVORU.............207
Современный русский речевой этикет для чехов	IО
16.11. Практическая часть......................................210
16.11. Praktická část..........................................210
17.	ЖЕСТИКУЛЯЦИЯ ВО ВРЕМЯ БЕСЕДЫ..............................217
17.	GESTIKULACE BĚHEM DIALOGU.................................217
17.1. Рукопожатия, объятия и другие виды прикосновений.........217
17.1. Podání ruky, objetí a další druhy doteků.................217
17.2. Тождественные жесты......................................219
17.2. Shodná gesta.............................................219
17.3. Безэквивалентные жесты...................................221
17.3. Gesta bez ekvivalentu....................................221
17.4. Отличающиеся жесты.......................................223
17.4. Rozdílná gesta...........................................223
17.5. СОМАТИЧЕСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ...............................224
17.5. Somatické frazeologismy..................................224
17.6. Практическая часть.......................................247
17.6. Praktická část...........................................247
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ..............................................250		
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpm01101128
3 CZ-PrHAC
5 20180824160744.4
7 ta
8 170101m2013----xr ||||f||||||||||||rus||
20 ## $a 978-80-7464-252-4
41 0# $a rus
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $a Kupcevičová, Jelena, $d 1957- $4 aut
100 1# $a Vilímek, Vítězslav $4 aut
245 10 $a Sovremennyj russkij rečevoj etiket dlja čechov / $c Kupcevičová, Jelena; Vilímek, Vítězslav
246 3# $a Současná ruská řečová etiketa pro Čechy
264 #1 $a Ostrava, $b OU ; $c 2013
300 ## $a 253 s.
520 ## $a Pozdravy, blahopřání, poděkování, pochvala, omluva, žádost, souhlas, stížnost a další
653 ## $a etiketa řečová
653 ## $a ruština
653 ## $a skripta VŠ
653 ## $a pozdravy
653 ## $a omluvy
653 ## $a žádost
653 ## $a gesta
653 ## $a pochvaly
659 $a 3.39 $x Porovnávací příspěvky rusko-jinojazyčné. Ruština ve společnosti a praxi
659 $a 3.36 $x Spisovný jazyk a jeho kultura. Vyučování ruštině
910 ## $a ABB047 $b III 21815
999 $a 1382871
1002 $a a
1098 $a M
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link