Moderní gramatika španělštiny

Báez San José, Valerio; Dubský, Josef; Králová, Jana

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
  No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Contents
                  
OBSAH
Předmluva..................................................................................... 7
I. Fonetika
1.1. Samohlásky............................................................................... 9
1.2. Dvojhlásky a trojhlásky................................................................. 10
1.3. Souhlásky............................................................................... 11
1.4. Členění souvislého projevu.............................................................. 14
1.4.1. Španělská slabika..................................................................... 14
1.4.2. Rytmický celek........................................................................ 15
1.4.3. Větná melodie ve španělštině.......................................................... 16
1.5. Poznámky к variantám výslovnosti........................................................ 17
1.5.1. Seseo................................................................................. 17
1.5.2. Yeísmo................................................................................ 17
II.	Morfologie
11.1. Substantivum........................................................................... 18
11.1.1. Rod podstatných jmen................................................................. 18
11.1.2. Číslo podstatných jmen............................................................... 22
11.1.3. Člen................................................................................. 27
II.2.	Adjektivum............................................................................. 35
11.2.1. Morfologické kategorie: rod a číslo.................................................. 36
11.2.2. Stupňování adjektiv.................................................................. 37
11.2.4. Postavení adjektiva:................................................................. 40
11.3.	Zájmena ............................................................................... 49
11.3.1. Zájmena osobní....................................................................... 49
11.3.2. Zájmena zvratná...................................................................... 55
11.3.3. Zájmena přivlastňovací............................................................... 56
11.3.4. Zájmena ukazovací.................................................................... 59
11.3.5. Zájmena tázací....................................................................... 63
11.3.6. Zájmena vztažná...................................................................... 65
11.3.7. Zájmena neurčitá..................................................................... 69
11.3.8. Zájmena vymezovací................................................................... 74
11.4.	Číslovky .............................................................................. 80
11.4.1. Číslovky základní.................................................................... 80
11.4.2. Číslovky řadové...................................................................... 83
11.4.3. Číslovky násobné..................................................................... 86
11.4.4. Číslovky dílové...................................................................... 87
11.4.5. Číslovky úhrnné...................................................................... 89
3
11.4.6. Číslovky neurčité...................................................................... 91
II.5. Sloveso.................................................................................. 92
11.5.1. Neurčité slovesné tvary............................................................... 93
11.5.2. Slovesná osoba a číslo................................................................ 97
11.5.3. Tvary oznamovacího způsobu	- slovesný čas................................ 99
11.5.4. Tvary podmiňovacího způsobu...........................................................105
11.5.5. Tvary rozkazovacího způsobu...........................................................107
11.5.6. Tvary subjuntivu......................................................................108
11.5.7. Souslednost časů......................................................................119
11.5.8. Opisné vazby..........................................................................122
11.5.9. Slovesný rod..........................................................................126
11.6. Příslovce................................................................................128
11.6.1. Klasifikace příslovcí.................................................................129
11.6.2. Vztah příslovce - přídavná jména......................................................130
11.6.3. Stupňování příslovcí..................................................................132
11.6.4. Krácení příslovcí.....................................................................133
11.6.5. Spojení příslovečné povahy............................................................134
11.7. Předložky................................................................................135
11.7.1. Vlastní předložky.....................................................................136
11.7.2. Nevlastní předložky...................................................................149
11.7.3. Předložková spojení...................................................................151
11.8. Spojky a spojkové	výrazy........................................................153
11.8.1. Spojky a spojovací výrazy souřadící................................................,	154
11.8.2. Spojky a spojkové	výrazy podřadící.................................................. 157
11.9. Částice..................................................................................162
11.9.1. Částice apelové.......................................................................163
11.9.2. Částice hodnotící.....................................................................164
11.9.3. Částice emocionální...................................................................164
11.9.4. Částice, které člení a propojují	text nebo jeho části.............................165
11.10. Citoslovce..............................................................................166
11.10.1. Citoslovce zvukomalebná..............................................................166
11.10.2. Citoslovce apelatívni (kontaktová)...................................................167
11.10.3. Citoslovce emocionální...............................................................167
11.10.4. Výrazy užívané nejčastěji	ve	funkci nevlastních citoslovcí........................169
III.	Syntax
111.1. Nevětná výpověď (Jednočlenná	věta)...............................................170
111.1.1. Výpovědi	substantívni..............................................................170
II 1.1.2. Výpovědi	adjektivní................................................................171
111.1.3. Výpovědi	adverbiální...............................................................171
111.1.4. Výpovědi	infinitivní...............................................................171
4
111.1.5. Výpovědi gerundiální..............................................................172
111.1.6. Výpovědi vokativní................................................................172
II 1.1.7. Výpovědi citoslovečné............................................................173
III.2.	Věta jednoduchá.....................................................................173
111.2.1. Tzv. bezpodmětné struktury (věty jednočlenné slovesné)............................174
111.2.2. Základové větné struktury („věty dvojčlenné“).....................................175
III.3.	Souvětí.............................................................................189
111.3.1. Přiřaďování obsahů sobě rovných vět...............................................190
111.3.2. Obsahová podřízenost věty jiné větě...............................................194
111.3.3. Poznámky к polovětným vazbám......................................................208
III.4.	Poznámky к vytváření souvislého textu...............................................208
111.4.1. Slovosled.........................................................................208
111.4.2. Obsahová propojenost textu........................................................212
IV.	Slovní zásoba
IV.1. Tvoření slov odvozováním.............................................................213
IV.1.1. Předpony...........................................................................213
IV. 1.2. Přípony...........................................................................217
IV.2. Tvoření slov skládáním...............................................................224
IV.2.1. Spojení dvou podstatných jmen......................................................225
IV.2.2. Spojení podstatného a přídavného jména.............................................225
IV.2.3.	Spojení	dvou (či více) podstatných jmen...........................................225
IV.2.4.	Spojení	slovesa s podstatným jménem...............................................226
IV.2.5. Spojení dvou či více sloves........................................................226
IV.2.6.	Spojení	sloves s dalšími slovními druhy...........................................226
IV.2.7.	Spojení	příslovce s přídavným jménem..............................................226
IV.3. Zkratky a zkratková slova............................................................226
IV.3.1. Tvoření zkratek a zkratkových slov.................................................226
IV.3.2. Odvozování od zkratek a zkratkových	slov.......................................229
IV.4. Přejímání cizích slov................................................................230
IV.4.1. Změny při přejímání cizích slov....................................................230
IV.4.2. Internacionalismy..................................................................230
Přehled nepravidelných sloves..............................................................233
Rejstřík...................................................................................243		
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpm0114690
3 CZ-PrHAC
5 20180824150704.8
7 ta
8 170101m1999----xr ||||f||||||||||||spa||
20 ## $a 80-7238-054-0
41 0# $a spa
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $a Báez San José, Valerio $4 aut
100 1# $a Dubský, Josef, $d 1917-1996 $4 aut
100 1# $a Králová, Jana, $d 1950- $4 aut
245 10 $a Moderní gramatika španělštiny / $c Báez San José, Valerio; Dubský, Josef; Králová, Jana
264 #1 $a Plzeň, $b Fraus ; $c 1999
300 ## $a 246 s.
500 ## $a Klíč a cvičení v. M. Krbcová (1999).
520 ## $a Podle NK 46/1999, s. 5
653 ## $a španělština
653 ## $a mluvnice
653 ## $a učebnice
659 $a 7.1 $x Španělština
787 08 $i Recenze: $a Ježková, Slavomíra $t Linguistica Pragensia $d 2000 $g 10 , č. 1, s. 54-55.
910 ## $a ABB047
999 $a 9914690
1002 $a a
1098
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link