Spisovnost a nespisovnost [Spisovnost '04]

Ed. Eva Minářová, Karla Ondrášková

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
  No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Contents
Obsah Předmluva............................................................7 Profesor Rudolf Šrámek jubilující (Eva Minářová).....................9 PLÉNUM Preskriptivismus: Variabilita versus stabilita František ČERMÁK.....................................................12 Stylistika, stylizace a spisovnost Marie KRČMOVÁ........................................................18 Proměny spisovnosti a stylovosti " Marie ČECHOVÁ..........................................................22 Nespisovné prvky v dílech J. Haška, F. Langra a E. Vachka František DANEŠ .....................................................28 K vývoji výzkumu obecné češtiny (OČ) Petr SG ALL..........................................................34 Ke vztahu spisovné češtiny a sociolektů Jaroslav HUBÁČEK.....................................................40 SPISOVNÝ JAZYK A VYJADROVANÍ NESPISOVNÉ Spisovný jazyk a nárečí v české škole Přemysl HAUSER.......................................................46 K morfologickým moravismům Stanislava KLOFHROVÁ.................................................50 Jazykovězeměpisné aspekty morfologie a kodifikace (na příkladu substativní deklinace) Karel FIC............................................................55 Slovotvorná stránka substantiv jižní části jihozápadočeského nářečí Marie JANEČKOVÁ......................................................60 Názvosloví tradičních řemesel a jeho poměr ke spisovnosti Karel KOMÁREK........................................................66 Perspektivy vývoje nářečí v jihozápadomoravském regionu Libuše Č1ŽMÁROVÁ.....................................................69 Spojování předložek v českých nářečích a ve spisovném jazyce Zuzana HLUBINKOVÁ....................................................76 Běžně mluvený jazyk v Jindřichově Hradci a v dalších českých městech Martina IREINOVÁ.....................................................81 Obecná čeština nejen na Moravě Petr VYBÍRAL.........................................................87 MLUVENÝ PROJEV, NORMY A KODIFIKACE, PROBLÉMY SYSTÉMU JAZYKA Srozumitelnost řeči ve vztahu k spisovnosti mluvených projevů a Zdena PÁLKOVÁ........................................................94 3Průřez rozhlasovými stanicemi 1999-2002 (ze série poslechových testů « „Řečový vzor“) Jitka VEROŇKOVÁ.........................................................99 Radiožurnál 2001-2002. Poslechová analýza samohlásek a její konfrontace s intuitivním hodnocením posluchačů v testech „Řečový vzor“ 0 Jana JANOUŠKOVÁ.........................................................108 Hodnocení výslovnostních jevů z hlediska ne/spisovnosti ” Ilona ADÁMKOVÁ..........................................................121 Variabilnost' suprasegmentálnych javov z hľadiska opozície spisovnosť-nespisovnosť ^ Marcel OLŠIAK...........................................................125 Pražská jazyková poradna dnes a zítra Jarmila MLEJNECKÁ, Markéta PRAVDOVÁ, Martin PROSEK, Kamila SMEJKALOVÁ, Ivana SVOBODOVÁ, Ludmila UHLÍŘOVÁ...................130 Otevřené otázky pravopisu víceslovných vlastních jmen Vladimír ŠAUR..........................................................137 Pasivum (v češtině) spisovné a nespisovné František ŠTÍCHA.......................................................140 Dynamika a kodifikace Milena ŠIPKOVÁ.........................................................147 Syntaktická norma - možnosti jejího poznávání Svatava MACHOVÁ........................................................152 Skladba mluvených projevů z hlediska spisovnosti Ludmila ZIMOVÁ.........................................................156 Intuitivní nespisovně-spisovné osvojování valenčně-intenční skladby v češtině Karel KAMIŠ............................................................162 Srovnání užívání některých adjektivních koncovek v psaném a mluveném jazyce (na materiálu Českého národního korpusu) Marie KOPŘIVOVÁ........................................................167 Je přechylování spisovné? Jana VALDROVÁ..........................................................172 Spisovnost/nespisovnost a pravopis Robert ADAM............................................................178 Hybridní kompozita v českých mluvnicích 2. poloviny 20. století z hlediska r, spisovnosti Patrik MITTER..........................................................181 ASPEKT FUNKČNÍ A JAZYKOVÝ, VEŘEJNÁ KOMUNIKACE К pojetí spisovné češtiny jako funkčního jazyka Oldřich ULIČNÝ.........................................................188 Spisovnost a nespisovnost v korpusech psané a mluvené češtiny: co vypovídá výskyt tvarů bychom, bysme, bych, bysem? Světla ČMEJRKOVÁ.......................................................191 4Ke spisovnosti a nespisovnosti v současné psané publicistice (novinová interview) * Olga MÜLLEROVÄ.......................................................198 Profilace žánru interview (v novinách a časopisech) z hlediska spisovnosti v a nespisovnosti Jana HOFFMANNOVÁ.....................................................204 Nespisovnost v čechoamerickém periodickém tisku Alena JAKLOVÁ........................................................210 Znaky důvěryhodné žurnalistické zprávy ^ Jaroslav BARTOŠEK.....................................................216 Univerbizmy v slovenskej a poľskej tlači Marta PANČÍKOVÁ......................................................222 Jazyková funkčnosť z pohľadu používateľov jazyka Zdenko DOBRÍK........................................................226 Spisovnost a nespisovnost v současné homiletice Nadčžda KVÍTKOVÁ.....................................................230 Kněží jako nositelé spisovnosti? (O oficiálních mluvených projevech knčží) Marcela GRYGERKOVÁ, Michaela LAŠŤOVÍČKOVÁ............................234 Spisovnost a nespisovnost v psané církevní publicistice (na základě analýzy Katolického týdeníku) Eva MINÁŘOVÁ.........................................................238 Role nespisovnosti v českém reklamním diskursu Hana SRPOVÁ..........................................................242 Spisovnosť a nespisovnost’ reklamných textov Tatiana DEPTOVÁ......................................................247 Nespisovné prvky v elektronicky sprostredkovanej komunikácii Eva ČULENOVÁ.........................................................252 Spisovnost a nespisovnost v komunikaci u informační přepážky Jarmila ALEXOVÁ, Hana DAVIDOVÁ.......................................260 Bezsubjektové konstrukce a oficiální komunikační situace Miloslav VONDRÁČEK...................................................266 Podíl slov to, ono//ten, onen, on na stylovém hodnocení textu Ivana KOLÁŘOVÁ.......................................................269 Opozice spisovnost x nespisovnost v moderních pracích o české stylistice Michal KŘÍSTEK.......................................................274 Podoby oficiálnosti v řečových projevech mládeže na Ostravsku Eva H0FLEROVÁ........................................................278 POHLEDY ONOMASTICKÉ. ASPEKTY VÝVOJE JAZYKA Zum Stand der Arbeiten am Atlas altsorbischer Ortsnamentypen Inge BILY............................................................286 Baltský horizont ve východočeské hydronymii? Václav BLAŽEK........................................................291 5Několik drobných poznámek na okraj vzájemných vztahů uvnitř hypokoristické submnožiny Svatopluk PASTYŘÍK...................................................305 Postavení spisovných a nářečních forem vlastních jmen v onymickém systému Milan HARVALÍK.......................................................309 Otázka spisovnosti a nespisovnosti u pomístních jmen německého původu Jana MATÚŠOVA........................................................314 Standardizované versus komunikační formy českých hydronym a oronym v neoficiální sféře Jitka MALENÍNSKÁ.....................................................319 Spisovnost v podmínkách diglosie a bilingvismu Irena BOGOCZOVÁ......................................................324 Otázky teórie spisovnej slovenčiny koncom 19. a začiatkom 20. storočia Ľubomír KRALČÁK......................................................330 SPISOVNOSŤ A NESPISOVNOST V LITERÁRNI KOMUNIKACI Нестандартные элементы в художественном переводе Ingeborg OHNHEISER....................................................336 Podoby nespisovnosti v současné české próze Petr MAREŠ............................................................341 Nespisovnost a mluvenost v románu Petry Hůlové „Paměť mojí babičce“ Bohumila JUNKOVÁ......................................................345 Oscilácie na osi spisovnosť - nespisovnost’ v súčasnej literatúre Hedviga KUBIŠOVÁ......................................................350 Jazyková kultúra a rešpektovanie noriem spisovného jazyka v umeleckom textes historickou tematikou Renáta HLAVATÁ........................................................358 SPISOVNOSŤ A ŠKOLA Spisovnost a nespisovnost ve vzdělávacích dokumentech Táňa HOLASOVÁ............................ Spisovnost a mluvní vzory mládeže Jana SVOBODOVÁ............. Tvaroslovné odchylky v mluvených projevech žáků základní školy v Brně a okolí Karla ONDRÁŠKOVÁ............................................ Nespisovnost ve výslovnosti budoucích učitelů češtiny v nepřipravených mluvených projevech Ilona BALKÓ.......................................................... Spisovnost v nepřipravených monologických projevech budoucích učitelů Jaromíra ŠINDELÁŘOVÁ.......................................... К slovnědruhové povaze částic Květoslava KLÍMOVÁ............................................ 366 370 378 386 390 395 6
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpm0134437
3 CZ-PrHAC
5 20190903114414.3
7 ta
8 170101m2004----xr ||||f||||||||||||cze||
20 ## $a 80-210-3568-4
41 0# $a cze
44 ## $a xr
245 00 $a Spisovnost a nespisovnost [Spisovnost '04] : $b Zdroje, proměny a perspektivy. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve Vzdělávacím středisku Šlapanice 10.-12. února 2004 / $c Ed. Eva Minářová, Karla Ondrášková
264 #1 $a Brno, $b MU $c 2004
300 ## $a 399 s.
520 ## $a Analyticky rozepsáno
653 ## $a sborníky
653 ## $a čeština
653 ## $a spisovnost
653 ## $a nespisovnost
653 ## $a kultura jazyková
653 ## $a komunikace
659 $a 9.41 $x Časopisy a sborníky vydané v ČR
659 $a 5.00 $x Obecná problematika
659 $a 5.60 $x Spisovnost. Příspěvky teoretické a obecné
700 1# $a Minářová, Eva, $d 1943- $e Editor $4 edt
700 1# $a Ondrášková, Karla $e Editor $4 edt
787 08 $i Recenze: $a Černá, Anna, $t Naše řeč $d 2006 $g 89, č. 1, s. 40-43
787 08 $i Recenze: $a Pastyřík, Svatopluk, $t Češtinář $d 2006-07 $g 17, č. 1, s. 35
910 ## $a ABB047 $b III 19353
997 $a JP
999 $a 0434437
1002 $a a
1098
1310 $a bl04m
1310 $a yw04
1310 $a rs04
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link