Čeština - řeč a jazyk

Marie Čechová, zprac. Marie Čechová, Zdeněk Hlavsa, Miloš Dokulil, Zdeňka Hrušková, Josef Hrbáček

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
  No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Contents
OBSAH Předmluva.......................................................................17 Vysvetlivky.....................................................................18 I. Obecné výklady...............................................................19 1. Řeč a jazyk..................................................................19 2. Nauka o českém jazyku (jazykovědná bohemistika)..............................21 3. Charakteristika českého jazyka...............................................21 4. Útvary českého jazyka........................................................25 5. Zařazení češtiny mezi ostatní jazyky.........................................28 II. Zvuková a grafická stránka jazyka...........................................29 1. Zvuková stránka jazyka.......................................................30 1.1 Samohlásky (vokály).................................................30 1.2 Dvojhlásky (diftongy)...............................................31 1.3 Souhlásky (konsonanty)..............................................31 1.4 Slabika.............................................................32 1.5 Slovní přízvuk a přízvukový takt....................................32 1.6 Větný úsek..........................................................33 1.7 Melodie.............................................................33 1.8 Důraz...............................................................33 1.9 Ortoepie............................................................33 1.9.1 Správné tvoření hlásek...........................................34 1.9.2 Změny hlásek v souvislé řeči.....................................34 2. Grafická stránka jazyka......................................................36 2.1 Oblasti pravopisu...................................................36 2.1.1 Lexikální pravopis...............................................37 2.1.2 Morfologický pravopis............................................38 2.1.3 Syntaktický pravopis.............................................39 2.2 Zvláštní prostředky psaného jazyka..................................41 III. Pojmenování a slovo........................................................42 1. Pojmenování..................................................................42 1.1 Výrazová a významová stránka pojmenování............................43 1.2 Vzájemné vztahy mezi pojmenováními a změny jejich významu 43 1.2.1 Pojmenování konkrétní a abstraktní...............................43 1.2.2 Pojmenování značkové a popisné...................................44 1.2.3 Sémantické pole..................................................44 1.2.4 Rozsah a obsah významu pojmenování/slova.........................45 1.2.5 Mnohoznačnost pojmenování........................................46 1.2.6 Homonymie........................................................47 1.2.7 Paronymie........................................................47 1.2.7.1 Lidová (mylná) etymologie......................................48 71.2.8 Synonymie.............................................................48 1.2.9 Antonymie.............................................................49 1.3 Expresívni význam pojmenování.............................................49 1.3.1 Eufemismus............................................................50 1.3.2 Dysfemismus...........................................................50 1.3.3 Kakofemismus........................................................ 50 1.3.4 Hyperbola.............................................................50 1.3.5 Ironie................................................................51 1.4 Pojmenování nepřímá.......................................................51 1.4.1 Metafora..............................................................51 1.4.2 Metonymie.............................................................52 1.4.3 Synekdocha............................................................52 1.4.4 Frazém (frazeologismus) a idiom.......................................53 1.5 Pojmenování jednoznačné...................................................54 1.5.1 Termíny...............................................................54 1.5.2 Vlastní názvy (propria)............................................. 54 1.5.2.1 Jména osobní........................................................55 1.5.2.2 Jména národní, kmenová a obyvatelská................................55 1.5.2.3 Jména zvířecí.......................................................56 1.5.2.4 Jména neŽvých věcí..................................................56 1.5.3 К vývoji hlavních druhů jmen vlastních................................57 1.5.3.1 Vznik názvů osobních................................................57 1.5.3.2 Vznik jmen příslušníků národů, kmenů, obyvatel světadílů, zemí, osad atd...........................................58 1.5.3.3 Vznik názvů osadních................................................58 1.5.3.4 Původ jmen pomístních...............................................59 1.6 Stylová příznakovost pojmenování..........................................60 2. Slovo......................................................................... 61 2.1 Vymezení pojmu slovo......................................................61 2.2 Samostatnost a nesamostatnost textového slova.............................62 2.3 Lexikální a gramatický význam slova.......................................62 2.3.1 Konotace..............................................................63 2.4 Slovo z hlediska slovnědruhového..........................................63 2.5 Spojovatelnost (kompatibilita) slov.......................................64 2.5.1 Valence...............................................................64 2.6 Frekvence slov............................................................65 2.7 Třídění (klasifikace) slov................................................65 2.8 Slovní zásoba.............................................................66 2.8.1 Aktivní a pasivní slovní zásoba.......................................66 2.8.2 Obohacování slovní zásoby (zdroje a typy pojmenování).................67 2.8.2.1 Přejímání slov......................................................69 3. Slovní druhy....................................................................70 3.1 Kritéria pro třídění slov do slovních druhů...............................70 3.1.1 Kritérium sémantické..................................................70 3.1.1.1 Základní a nástavbové slovní druhy..................................71 3.1.1.2 Synsémantické slovní druhy..........................................71 83.1.2 Kritérium morfologické....................................................71 3.1.2.1 Ohebná slova............................................................71 3.1.3 Kritérium syntaktické.....................................................72 3.2 Počet slovních druhů..........................................................73 3.3 Hranice mezi slovními druhy...................................................74 3.4 Postup při určování slovních druhů (algoritmus)...............................75 4. Tvoření slov...........................................................................76 4.1 Obecně o tvoření slov....................................................... 76 4.1.1 Podstata tvoření slov.....................................................76 4.1.2 Způsoby, postupy a prostředky tvoření slov................................77 4.1.3 Základní slovotvorné vztahy...............................................79 4.1.4 Slovotvorná stavba (struktura) slova......................................81 4.1.5 Jednotlivé odvozovací prostředky..........................................82 4.1.5.1 Střídání (alternace) hlásek.............................................83 4.1.5.1.1 Alternace samohlásek................................................ 84 4.1.5.1.2 Alternace souhlásek...................................................84 4.1.6 Pojmenovací (onomaziologické) kategorie...................................86 4.1.7 Slovotvorné třídy a významové skupiny, slovotvorné typy (a podtypy)..............................................88 4.1.8 Početnost a tvořivost slovotvorných kategorií a prostředků..............................................................89 4.1.9 Slovotvorný a lexikální význam slova......................................91 4.2 Slovotvorné třídy a typy.................................................... 92 4.2.1 Tvoření jmen podstatných..................................................92 4.2.1.1 Kategorie transpoziční..................................................92 4.2.1.1.1 Názvy vlastností......................................................92 4.2.1.1.2 Názvy dějů............................................................93 4.2.1.2 Kategorie modifikační...................................................94 4.2.1.2.1 Jména přechýlená......................................................95 4.2.1.2.2 Jména mláďat..........................................................96 4.2.1.2.3 Jména hromadná a jména jednotlivin....................................96 4.2.1.2.4 Jména zdrobnělá a lichotná, jména zveličelá a hanlivá.............................................97 4.2.1.2.5 Jména domácká (hypokoristika).........................................99 4.2.1.3 Kategorie mutační......................................................100 4.2.1.3.1 Podstatná jména odvozená z jiných jmen podstatných.....................................................100 4.2.1.3.2 Podstatná jména odvozená ze jmen přídavných (jména přívlastková).................................104 4.2.1.3.3 Podstatná jména odvozená ze sloves (jména nositelů dějového vztahu).......................................106 4.2.1.4 Kategorie slučovací....................................................110 4.2.2. Tvoření jmen přídavných.................................................110 4.2.2.1 Kategorie transpoziční.................................................110 4.2.2.2 Kategorie modifikační..................................................111 4.2.2.3 Kategorie mutační......................................................112 94.2.2.3.1 Přídavná jména odvozená ze jmen podstatných........................................................112 4.2.2.3.2 Přídavná jména odvozená ze sloves......................................115 4.2.2.4 Kategorie slučovací.......................................................117 4.2.3 Tvoření příslovcí...........................................................118 4.2.3.1 Kategorie transpoziční ;..................................................118 4.2.3.1.1 Příslovce odovzená ze jmen přídavných...................................118 4.2.3.1.2 Příslovce odvozená ze zájmen............................................118 4.2.3.1.3 Příslovce vzniklá z pádů jmen...........................................119 4.2.3.1.4 Příslovce odvozená ze sloves............................................119 4.2.3.2 Kategorie modifikační.....................................................119 4.2.3.3 Kategorie mutační.........................................................120 4.2.4 Tvoření sloves..............................................................120 4.2.4.1 Kategorie transpoziční....................................................121 4.2.4.1.1 Slovesa odvozená ze jmen přídavných.....................................121 4.2.4.1.2 Slovesa odvozená ze jmen podstatných................................... 122 4.2.4.2 Kategorie modifikační.....................................................123 4.2.4.2.1 Vnitroslovesné odvozování v rámci slovesného vidu.........................................................123 4.2.4.2.2 Vnitroslovesné odvozování slouŽcí modofíkaci slovesného děje.........................................................125 4.2.4.3 Kategorie mutační ....................................................... 127 4.2.4.3.1 Slovesa odvozená ze jmen podstatných................................... 127 4.2.4.3.2 Slovesa odvozená ze jmen přídavných ................................... 130 4.2.4.3.3 Slovesa odvozená ze sloves..............................................130 4.2.4.4 Kategorie reprodukční.....................................................130 4.3 Slovotvorný systém a organizace slovní zásoby.................................132 5. Mluvnické významy slov................................................................133 5.1 Gramatická kategorie jmen......................................................133 5.1.1 Jmenný rod................................................................. 134 5.1.1.1 Životnost.................................................................137 5.1.2 Jmenné číslo................................................................138 5.1.3 Pád.........................................................................140 5.1.3.1 Třídění pádů............................................................. 141 5.1.3.2 Charakteristika pádů......................................................142 5.1.3.2.1 Nominativ...............................................................142 5.1.3.2.2 Akuzativ................................................................143 5.1.3.2.3 Dativ...................................................................143 5.1.3.2.4 Genitiv................................................................ 144 5.1.3.2.5 Instrumentál............................................................144 5.1.3.2.6 Lokál.................................................................. 144 5.1.3.2.7 Vokativ.................................................................145 5.1.3.3 Řazení pádů............................................................. 145 5.2 Gramatické kategorie sloves.................................................. 145 5.2.1 Slovesná osoba..............................................................146 5.2.2 Číslo u sloves..............................................................147 105.2.3 Slovesný způsob......................................................148 5.2.4 Slovesný čas.........................................................150 5.2.5 Slovesný rod ....:.................................................152 5.2.6 Slovesný vid........................................................ 154 5.2.6.1 Nenásobenostanásobenost............................................157 5.2.6.2 Druh slovesného děje...............................................159 6. Soustava tvarů slov (formální tvarosloví).........................................160 6.1 Obecná část..............................................................160 6.1.1 Stavba slovního tvaru................................................160 6.1.2 Hláskové střídání (morfologická alternace)...........................162 6.1.2.1 Samohláskové alternace.............................................162 6.1.2.2 Souhláskové alternace............................................162 6.1.2.3 Alternace souhláskových skupin.....................................163 6.2 Skloňování (deklinace).................................................163 6.2.1 Skloňování podstatných jmen......................................... 164 6.2.1.1 Skloňování jmen mužského rodu......................................165 6.2.1.1.1 Maskulina Žvotná.................................................165 6.2.1.1.2MaskulinaneŽvotná.................................................169 6.2.1.2 Skloňování jmen středního rodu.....................................172 6.2.1.3 Skloňováníjmen Ženského rodu.......................................175 6.2.1.4 Skloňování podstatných jmen přejatých, ne plně začlenitelných к domácím vzorům..............................180 6.2.1.4.1 Substantiva zakončená v nominativu na tutéž psanou i vyslovovanou souhlásku......................... 181 6.2.1.4.2 Substantiva zakončená v nominativu na vyslovovanou samohlásku........................................183 6.2.1.4.3 Substantiva zakončená rozdílně v grafice a výslovnosti.....................................................185 6.2.2 Skloňování přídavných jmen...........................................186 6.2.2.1 Soustava tvarů.....................................................186 6.2.2.1.1 Tvary dlouhé tvrdé a měkké.......................................187 6.2.2.1.2 Tvary krátké (jmenné) - skloňování jmenné........................188 6.2.2.1.3 Tvary smíšené....................................................189 6.2.2.2 Přídavná jména nesklonná...........................................190 6.2.3 Skloňování zájmen....................................................191 6.2.3.1 Druhy zájmen.......................................................191 6.2.3.2 Soustava tvarů.....................................................191 6.2.3.2.1 Zájmena bezrodá..................................................192 6.2.3.2.2 Zájmena rodová...................................................193 6.2.3.2.3 Zájmena nesklonná................................................198 6.2.4 Skloňování číslovek..................................................199 6.2.4.1 Druhy číslovek.....................................................199 6.2.4.2 Soustava tvarů.....................................................199 6.2.4.2.1 Skloňování adjektivní............................................199 6.2.4.2.2 Skloňování zájmenné............................................199 6.2.4.2.3 Skloňování substantívni6.2.4.2.4 Skloňování zvláštní.....................................................200 6.2.4.2.5 Kombinované číslovkové výrazy.........................................201 6.3. Časování (konjugace)...........................................................201 6.3.1 Obecně o tvarech sloves.....................................................201 6.3.2 Stavba slovesných tvarů.....................................................202 6.3.2.1 Stavba tvarů jednoduchých (syntetických)..................................202 6.3.2.2 Stavba tvarů složených (analytických).....................................204 6.3.3 Systém slovesných tvarů.....................................................204 6.3.3.1 Jednoduché tvary (syntetické).............................................205 6.3.3.1.1 Oznamovací způsob přítomného času, činný (indikativ prézentu aktivní).......................................................205 6.3.3.1.2 Rozkazovací způsob......................................................205 6.3.3.1.3 Infinitiv...............................................................205 6.3.3.1.4 Příčestí činné a trpné..................................................205 6.3.3.1.5 Přechodníky (transgrasivy)..............................................206 6.3.3.2 Složené tvary (analytické)................................................207 6.3.3.2.1 Oznamovací způsob minulého předminulého času (indicativ préterita a antepréterita)...................................207 6.3.3.2.2 Podmiňovací způsob (kondicionál) přitomný a minulý......................207 6.3.3.2.3 Oznamovací způsob budoucího času (indicativ futura)......................................................207 6.3.3.2.4 Trpný rod (pasivum).....................................................208 6.3.4 Třídění sloves..............................................................208 6.3.4.1 1. třída..................................................................211 6.3.4.1.1 Vzor nese - nesl (nést)................................................ 212 6.3.4.1.2 Vzor peče - pekl (péct ! péci)..........................................212 6.3.4.1.3 Vzor maže - mazal (mazat) ..............................................213 6.3.4.1.4 Vzor tře - třel (třít)..................................................213 6.3.4.1.5 Vzor bere - bral (brát).................................................213 6.3.4.2 II. třída.................................................................214 6.3.4.2.1 Vzor tiskne - tiskl (tisknout)..........................................215 6.3.4.2.2 Vzor mine - minul (minout)..............................................215 6.3.4.2.3 Vzor nepravidelný začne, zajme - začal (začít), zajal (zajmout)................................................216 6.3.4.3 III. třída................................................................216 6.3.4.3.1 Vzor kryje - kryl (krýt)................................................217 Ь.Ъ A3.2 Ту у kupovat ............................................................218 6.3.4.4 IV. třída.................................................................218 6.3.4.4.1 Vzor prosí - prosil (prosit)............................................219 6.3.4.4.2 Vzor trpí - trpěl (trpět)...............................................221 6.3.4.4.3 Vzor sází-sázel (sázet).................................................221 6.3.4.5 V. třída..................................................................222 6.3.4.6 Slovesa nepravidelná......................................................223 IV. Výpověď a věta.......................................................................225 1. Výpověď...............................................................................225 ■ 12 -i ■1.1 Výpověď a její forma......................................................225 1.2 Výpověď po stránce obsahové...............................................226 1.2.1 Vztah referenční .....................................................226 1.2.2 Vztah syntaktický.....................................................227 1.3 Výpověď po stránce formální...............................................228 1.3.1 Zvuková (grafická) forma výpovědi.....................................229 1.3.1.1 Větný přízvuk.......................................................230 1.3.1.2 Pauzy...............................................................230 1.3.1.3 Intonace............................................................230 1.4 Výpovědní funkce..........................................................232 1.4.1 Vyjádření komunikačních funkcí výpovědi...............................233 1.4.1.1 Přímé vyjádření.....................................................233 1.4.1.2 Opisné vyjádření....................................................235 1.4.1.3 Situační vyjádření..................................................235 1.4.2 Zápor.................................................................236 1.5 Modalita a emocionalita ve výpovědi.......................................237 1.5.1 Modalita ve výpovědi..................................................238 1.5.1.1 Modalitajistotní....................................................238 1.5.1.2 Modalita voluntativní...............................................239 1.5.1.3 Modalita evaluativní................................................240 1.5.2 Emocionalita ve výpovědi..............................................240 1.6 Aktuální členění výpovědi.................................................241 1.6.1 Objektivní a subjektivní pořad........................................242 1.6.2 Prostředky aktuálního členění výpovědi................................244 1.6.3 Elipsa................................................................245 2. Věta...............................................................................245 2.1 Věta jednoduchá...........................................................245 2.1.1 Syntaktické vztahy ve větě jednoduché.................................248 2.1.1.1 Vztahy sémantické...................................................249 2.1.1.1.1 Predikace.........................................................249 2.1.1.1.2 Determinace.......................................................250 2.1.1.1.3 Koordinace........................................................251 2.1.1.1.4 Apozice...........................................................252 2.1.1.2 Vztahy formálněsyntaktické..........................................252 2.1.1.3 Souřadnost..........................................................254 2.1.1.4 Řazení..............................................................254 2.1.2 Konstrukce a struktura věty jednoduché................................255 2.1.2.1 Věta dvojčlenná.....................................................255 2.1.2.2 Věta jednočlenná....................................................257 2.1.2.3 Členy souřadně složené..............................................257 2.1.2.3.1 Několikanásobné členy.............................................257 2.1.2.3.2 Apoziční členy....................................................258 2.1.2.3.3 Stejnorodé členy..................................................258 2.1.2.4 Členy formálněsyntakticky nezapojené................................258 2.1.2.5 Konstrukční zvláštnosti a výpovědní modifikace.................... 259 2.1.2.5.1 Samostatný větný člen.............................................259 132.1.2.5:2 Osamostatněné větné členy.............................................260 2.1.2.5.3 Vsuvky................................................................261 2.1.2.5.4 Elipsa................................................................261 2.1.2.5.5 Vokativ...............................................................262 2.1.2.5.6 Citoslovce............................................................262 2.1.2.6 Odchylky od pravidelné mluvnické stavby věty............................262 2.1.3 Prostředky vyjadřování syntaktických vztahů ve větě.......................263 2.1.3.1 Prostředky morfologické.................................................263 2.1.3.2 Prostředky lexikální....................................................264 2.1.3.3 Prostředky syntaktické (slovosled)......................................265 2.1.3.4 Prostředky zvukové......................................................266 2.1.3.5 Prostředky grafické.....................................................267 2.1.3.6 Prostředky mimojazykové.................................................267 2.1.4 Větné členy...............................................................267 2.1.4.1 Podmět..................................................................270 2.1.4.2 Přísudek................................................................271 2.1.4.2.1 Shoda přísudku s podmětem.............................................273 2.1.4.3 Předmět.................................................................276 2.1.4.4 Příslovečné určení......................................................278 2.1.4.5 Doplněk.................................................................280 2.1.4.6 Přívlastek..............................................................283 2.1.5 Jednočlenné věty..........................................................285 2.2Větné ekvivalenty a větné fragmenty............................................287 2.3 Věta složená..................................................................289 2.3.1 Věta jednoduchá, věta složená a souvětí...................................289 2.3.2 Věta hlavní, vedlejší, řídící, závislá....................................291 2.3.3 Věty složené s vedlejšími větami závislými................................292 2.3.4 Věty složené s vedlejšími větami nezávislými..............................294 2.3.5 Konstrukce a struktura složené věty.......................................295 2.3.6 Klasifikace vedlejších vět................................................297 2.3.6.1 Složená věta s vedlejší větou podmětnou.................................297 2.3.6.2 Složená věta s vedlejší větou přísudkovou...............................297 2.3.6.3 Složená věta s vedlejší větou předmětnou................................298 2.3.6.4 Složená věta s vedlejší větou příslovečnou..............................299 2.3.6.5 Složená věta s vedlejší větou doplňkovou................................303 2.3.6.6 Složená věta s vedlejší větou přívlastkovou.............................304 2.4 Slovosled a větosled..........................................................305 2.4.1 Slovosled (ve větě jednoduché)............................................305 2.4.1.1 Činitel významový.......................................................305 2.4.1.2 Činitel gramatický......................................................307 2.4.1.3 Činitel zvukový (rytmický)..............................................309 2.4.2 Větosled ve větě složené..................................................310 2.4.3 Větosled v souvětí......................................................312 3. Tvoření věty .......................................................................312 3.1 Úvod..........................................................................312 3.2 Předpoklady pro tvoření vět...................................................313 143.3 Tvoření základové větné struktury..................................315 3.4 Větné vzorce.......................................................320 3.5 Transformace.......................................................323 3.6 Tvoření vět ze základových větných struktur........................326 3.6.1 Rozvíjecí pravidla.............................................. 327 3.6.2 Rozširovací pravidla.............................................329 3.6.3 Větotvomé vztahy................................................329 V. Komunikát a text............................................................332 1. Výpovědní spojení a jeho formy..............................................332 1.1 Výpovědní spojení..................................................332 1.2 Souvětí a jeho druhy...............................................333 1.2.1 Jednoduché souvětí s řazením....................................334 1.2.1.1 Koordinační...................................................334 1.2.1.1.1 Slučovací souvětí...........................................334 1.2.1.1.2 Stupňovací souvětí..........................................334 1.2.1.1.3 Odporovací souvětí........................................ 334 1.2.1.1.4 Vylučovací souvětí..........................................335 1.2.1.2 Deteirninační.................................................335 1.2.1.2.1 Souvětí důsledkové..........................................335 1.2.1.2.2 Souvětí důvodové............................................335 1.2.1.2.3 Souvětí vysvětlovači........................................336 1.2.2 Jednoduché souvětí s podřazováním...............................336 1.2.2.1 Souvětí s nepravými vedlejšími větami vztažnými...............................................336 1.2.2.2 Souvětí s nepravými vedlejšími větami spojkovými..............................................337 1.2.3 Složité souvětí.................................................338 1.3 Formálnívztahy výpovědí v textu....................................338 1.3.1 Řazení výpovědí.................................................338 1.3.2 Podřazování výpovědí............................................339 1.3.3 Vsouvání výpovědi (a reliéfizace textu).........................339 2. Komunikát...................................................................340 2.1 Komunikace a komunikát.............................................340 2.2 Text ve vztahu ke komunikátu.......................................341 2.3 Komunikační jednotky...............................................342 2.4 Komunikační proces.................................................342 2.4.1 Komunikační situace.............................................342 2.4.2 Etapy komunikačního procesu.....................................343 2.5 Druhy komunikace...................................................343 2.5.1 Verbální komunikát ajazyk.......................................344 2.6 Komunikanti........................................................344 2.6.1 Kontakt komunikantů.............................................344 2.6.2 Vztahy mezi komunikanty.........................................344 2.6.2.1 Zkušenostní komplex (fond) komunikantů.........................345 2.7 Téma a obsah komunikátu............................................345 152.8 Členění komunikátu podle účasti komunikantů na komunikaci.................345 2.8.1 Dialog................................................................345 2.8.2 Monolog...............................................................347 2.9 Recepce (přijímání) komunikátu............................................348 2.9.1 Interpretace..........................................................348 2.9.2 Zprostředkovatelé komunikace................................■.........349 2.9.3 Neporozumění a nedorozumění...........................................349 3. Text.......................................................................... 350 3.1 Text a nauka o textu......................................................350 3.1.1 Textový vzorec........................................................350 3.2 Soudržnost (koherence) textu..............................................351 3.2.1 Prostředky soudržnosti textu..........................................351 3.2.1.1 Konektory...........................................................351 3.2.1.1.1 Lexikální konektory...............................................352 3.2.1.1.2 Gramatické konektory..............................................353 3.2.2 Kontaktové prostředky.................................................353 3.2.3 Komentáře.............................................................354 3.3 Způsoby navazování v textu................................................354 3.3.1 Navazování kontaktní a distantní......................................355 3.4 Výstavba textu............................................................355 3.4.1 Funkce aktuálního členění ve výstavbě textu...........................355 3.4.2 Tematické posloupnosti................................................356 3.5 Členitost textu...........................................................357 3.5.1 Horizontální členění..................................................357 3.5.1.1 Odstavec :..........................................................358 3.5.2 Vertikální členění textu..............................................359 3.5.2.1 Formální prostředky vertikálního členění textu......................359 4. Styl jako vlastnost komunikátu / textu..........................................360 4.1 Stylotvorní (slohotvorní) činitelé........................................361 4.2 Druhy stylu...............................................................362 4.3 Slohové útvary a slohové postupy..........................................363 4.4 Vztahy funěních stylů a slohových útvarů..................................364 4.5 Styly a spisovný jazyk....................................................365 4.6 Slohové využívání jazykových prostředků...................................365 4.7 Styl projevů mluvených a psaných..........................................366 Výběrový rejstřík pojmů............................................................368 Seznam literatury..................................................................371 16
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpm01614
3 CZ-PrHAC
5 20220616152642.6
7 ta
8 170101m1996----xr ||||f||||||||||||cze||
20 ## $a 80-85866-12-9
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $a Čechová, Marie, $d 1937- $4 aut
242 10 $a Czech
245 10 $a Čeština - řeč a jazyk / $c Marie Čechová, zprac. Marie Čechová, Zdeněk Hlavsa, Miloš Dokulil, Zdeňka Hrušková, Josef Hrbáček
264 #1 $a Praha, $b ISV $c 1996
300 ## $a 380 s.
500 ## $a Analyticky rozepsáno. Údaj o vydání v copyrightu 1995.
520 ## $a Nový pohled na jazykové jevy; zaměřeno na současný spisovný jazyk.
653 ## $a čeština
653 ## $a mluvnice
653 ## $a řeč
653 ## $a jazyk
653 ## $a spisovnost
659 $a 5.00 $x Obecná problematika
659 $a 5.10 $x Obecné otázky
659 $a 5.20 $x Obecné otázky
659 $a 5.24 $x Syntax
659 $a 5.69 $x Mluvnice, učebnice, praktické příručky apod.
659 $a 5.91 $x Čeština ve společnosti a praxi
700 1# $a Čechová, Marie, $d 1937- $e Zprac. $4 aut
700 1# $a Hlavsa, Zdeněk, $d 1926-1998 $e Zprac.
700 1# $a Dokulil, Miloš, $d 1912-2002 $e Zprac.
700 1# $a Hrušková, Zdenka, $d 1927-2014 $e Zprac.
700 1# $a Hrbáček, Josef, $d 1930-2006 $e Zprac.
787 08 $i Recenze: $a Horecký, Ján, $t Jazykovedný časopis (Bratislava) $d 1997 $g 48, č. 2, s. 123-127.
787 08 $i Recenze: $a Kořenský, Jan, $t Slovo a slovesnost $d 1997 $g 58, č. 4, s. 305-311.
787 08 $i Recenze: $a Tejnor, Antonín, $t Český jazyk a literatura $d 1995-96 $g 46, č. 5-6, s. 139-141.
787 08 $i Recenze: $a Bártová, Jana $a Vondráček, Miloslav, $a Zeman, Jiří, $t Češtinář (Hradec Králové) $d 1997-98 $g 8, č. 4, s. 118-130.
787 08 $i Recenze: $a Bozděchová, Ivana, $t Czech Language News (Providence) $d 1996 $g č. 6, s. 7-8.
787 08 $i Recenze: $a Hubáček, Jaroslav, $t Lidové noviny (Praha) $d 1996
787 08 $i Recenze: $a Filipec, Josef, $t Jazykovědné aktuality $d 1997 $g 34, č. 1-2, s. 26-31.
787 08 $i Recenze: $a Jandová, Eva, $t Čeština doma a ve světě $d 1997 $g 5, č. 1, s. 12-15.
787 08 $i Recenze: $a Mietła, Joanna $t Acta Universitatis Nicolai Copernici: Studia slavica (Toruń) $d 1998 $g 2, s. 117-120.
910 ## $a ABB047 $b X III 17166
997 $a JP
999 $a 960614
1002 $a a
1098
1310 $a bl
1310 $a rs9
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link