Cahier d'exercices pour les apprenants du français de l'entreprise
Hodovská, Jiřinka

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
  No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Contents
                  OBSAH -1. ČÁST
0.	ÚVOD	6
1.	DYNAMICKÉ PROGRAMOVÁNÍ	7
1.1	Úvod	7
1.2	Úloha o optimálním rozdělení zdrojů	7
1.3	Úloha o optimálním rozdělení zdrojů - příklad	9
1.4	Bellmanův princip optimality. Charakteristické znaky
dynamického programování a úloh, jež mohou být	metodou DP řešeny.	11
1.5	Aplikace DP ? nalezení kritické cesty v síťovém	grafu	12
2.	TEORIE ZÁSOB	15
2.1	Úvod	15
2.2	Parametry v modelech zásob	16
2.3	Klasifikace modelů zásob	18
2.4	Nej jednodušší jednopoložkový model typu (cr}q)	18
2.5	Vícepoložkový model typu (cr,q)	23
2.6	Jednopoložkový model typu (o\\S) s nedostatkem	zásob	25
2.7	Informace o dalších modelech zásob	27
3.	ELEMENTÁRNÍ POJMY Z TEORIE PRAVDĚPODOBNOSTI,
MATEMATICKÉ STATISTIKY A NÁHODNÝCH PROCESŮ	28
3.1	Úvod	28
3.2	Náhodný pokus, náhodný jev, náhodná veličina	28
3.3	Pravděpodobnost, distribuční funkce, hustota
a funkce masy pravděpodobnosti	30
3.4	Charakteristiky náhodných veličin: Střední hodnota a rozptyl	36
3.5	Některá rozdělení pravděpodobnosti	37
3.5.1	Alternativní rozdělení	37
3.5.2	Diskrétní rovnoměrné rozdělení	39
3.5.3	Binomické rozdělení	40
3.5.4	Hypergeometrické rozdělení	42
3.5.5	Poissonovo rozdělení	43
3.5.6	Geometrické rozdělení	45
3.5.7	Spojité rovnoměrné rozdělení	45
3.5.8	Lichoběžníkové rozdělení	46
3.5.9	Simpsonovo rozdělení	46
3.5.10	Obecné trojúhelníkové rozdělení	47
3.5.11	Normální rozdělení	49
3.5.12	Exponenciální rozdělení	49
3.5.13	Rozdělení ? (gamma) a Erlangovo rozdělení	51
53
3.5.14	Rozdělení ? (beta)
3.5.15	Rozdělení x (chi - kvadrát)
3.5.16	Studentovo t - rozdělení
3.5.17	Weibullovo rozdělení
3.6	Konvergence podle pravděpodobnosti a zákony velkých čísel
3.7	Elementární metody zpracování a vyhodnocování statistických dat
3.7.1	Základní úloha matematické statistiky
3.7.1.1	Testování hypotéz o tvaru rozdělení
3.7.1.2	Testování složité hypotézy
3.7.1.3	Testování jednoduché hypotézy
3.7.1.4	Sekvenční analýza
3.7.1.5	Statistika náhodných procesů
3.7.1.6	Odhad parametrů rozdělení
3.7.2	Základní a výběrový statistický soubor. Náhodný výběr rozsahu n.
3.7.3	Funkce náhodného výběru
3.7.4	Empirická distribuční funkce, empirické rozdělení pravděpodobnosti.
3.8	Aproximace empirického rozdělení teoretickým
3.8.1	Úvod
3.8.2	Metoda momentů
3.9	Kvalita aproximace empirického rozdělení teoretickým
3.9.1	Úvod
3.9.2	Kvantilová funkce a kvantily
3.9.3	Test x dobré shody
3.10	Krátce o náhodných procesech
4.	TEORIE HROMADNÉ OBSLUHY (THO)
4.1	Úvod
4.2	Klasifikace systémů hromadné obsluhy (SHO)
4.3	Systém hromadné obsluhy M|M|1
4.4	Informace o dalších SHO
5.	SIMULACE METODOU MONTE CARLO (MC)
5.1	Úvod
5.2	Ilustrace metody MC na příkladech
5.2.1	Náhodná procházka
5.2.2	Výpočet určitého integrálu
5.3	Obecná charakteristika metody MC
5.4	Náhodné číslo. Generování náhodných čísel.
55
56
57
58
59
59
60 60 60 60 60 60 61 64
66
73
73
74 77 77
77
78 81
83
83
85
87
95
96 96 96
96
97
98
99
102
5.5	Testování kvality generátorů náhodných čísel
5.6	Generování hodnot náhodných veličin s daným rozdělením
5.6.1	Úvod ;	5.6.2 Vylučovací metoda
5.6.3	Metoda inverzní funkce
5.6.4	Aplikace metody inverzní funkce na generování hodnot diskrétní náhodné veličiny
5.7	Provádění simulačních experimentů
5.7.1	Úvod ;	5.7.2 Metoda pevného časového kroku
5.7.3	Metoda proměnného časového kroku
5.8	Aplikace simulačních metod v systémech řízení a v informačních systémech. Simulační jazyky.
6. TEORIE HER
6.1	Úvod. Teorie her jako modelový nástroj rozhodování v konfliktních situacích.
6.2	Maticová hra dvou hráčů s nulovým součtem
6.2.1	Úvod. Jak probíhá hra.
6.2.2 Řešení maticové hry v oboru ryzích strategií
6.2.3 Řešení maticové hry v oboru smíšených strategií - úvod
6.2.4	Výpočet optimálních smíšených strategií pomocí lineárního programování
6.2.5	Redukce výplatní matice
6.3	Některá zobecnění rozhodovacích situací, modelovaných prostředky teorie her
6.4	Aplikace teorie her - konstrukce výplatních matic
6.5	Hry proti přírodě (rozhodování za neurčitosti a rozhodování za nejistoty (neboli za rizika))
6.5.1	Úvod
6.5.2	Princip maximinu
6.5.3	Princip maximaxu
6.5.4	Hurwitzův princip ukazatele pesimismu a neboli Hurwitzovo a - kritérium
6.5.5	Savageův princip minimaxu ztráty
6.5.6	Bayesovo kritérium
6.5.7	Laplaceův - Bernoulliho princip nedostatečné evidence LITERATURA ? 1. části
OBSAH -2. ČÁST
ANALÝZA RIZIKA (s podrobným obsahem)
103
103
106
109
110 110 113
115
116
116
117
117
117
121
129
135
138
140
150
150
151
153
154
155
156
159
160
168
2. část:
Analýza rizika
Obsah
7	Úvod	170
7.1	Historie analýzy rizika................................170
8	Postup při analýze rizika	171
8.1	Sestavení deterministického matematického modelu.......171
8.2	Sestavení stochastického matematického modelu..........173
8.3	Vlastní výpočet a získávání výsledků...................174
8.3.1	Výpočet se středními hodnotami .................174
8.3.2	Výpočty respektující teorii pravděpodobnosti ...174
8.3.3	Výpočty s využitím simulace metodou Monte Carlo . . 177
9	Simulace metodou Monte Carlo	178
9.1	Stručný popis metody ..................................178
9.2	Náhodná čísla a jejich generování......................179
9.3	Generování hodnot náhodných veličin s daným rozdělením . . 180
9.4	Sestavení simulačního modelu a vyhodnocení modelu......181
10	Simulační model výpočtu NPV pro případ nezávislosti rizikových faktorů	182
10.1	Úvod...................................................182
10.2	Zadání rizikových faktorů pomocí histogramů ...........183
10.2.1	Obecné charakteristiky modelu ..................183
10.2.2	Algoritmus NPVNEZ2..............................185
10.2.3	Programová realizace ...........................186
10.2.4	Výsledky simulace ..............................191
10.3	Zadání rizikových faktorů jako nezávislých náhodných veličin
s Gaussovým rozdělením.................................195
10.3.1	úvod...............................................195
10.3.2	Obecné charakteristiky modelu......................195
10.3.3	Algoritmus NPVNEZ1................................197
10.3.4	Programová realizace...............................198
10.3.5	Výsledky simulace .................................198
11	Simulační model výpočtu NPV pro případ korelace rizikových faktorů	202
11.1	Úvod......................................................202
11.2	Nutnost nezanedbám' korelace rizikových faktorů...........203
11.3	Generování náhodných vektorů .............................207
11.3.1	Některé základní pojmy a použitá označení..........207
11.3.2	Postup při generování Gaussových náhodných vektorů . 208
11.4	Zadání rizikových faktorů jako korelovaných náhodných veličin
s Gaussovým rozdělením....................................210
11.4.1	Úvod...............................................210
11.4.2	Obecné charakteristiky modelu......................210
11.4.3	Algoritmus NPVZAV1.................................212
11.4.4	Programová realizace...............................213
11.4.5	Výsledky simulace .................................215
11.5	Zadání rizikových faktorů pomocí marginálních rozdělení . . . 224
11.5.1	Úvod...............................................224
11.5.2	Obecné charakteristiky modelu......................225
11.5.3	Algoritmus NPVZAV2.................................225
11.5.4	Programová realizace...............................226
11.5.5	Výsledky simulace .................................229
12	Závěr	238
A Zdrojové texty 1	239
? Zdrojové texty 2	240
C Vstupní data 1 a Výsledky 1	241
D Vstupní data 2 a Výsledky 2
242
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpm0114196
3 CZ-PrHAC
5 20180824150608.2
7 ta
8 170101m1998----xr ||||f||||||||||||fre||
20 ## $a 80-210-1988-3
41 0# $a fre
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $a Hodovská, Jiřinka $4 aut
245 10 $a Cahier d'exercices pour les apprenants du français de l'entreprise / $c Hodovská, Jiřinka
264 #1 $a Brno, $b MU ; $c 1998
300 ## $a 123 s.
520 ## $a Podle ČNB-K 1999, 2972
653 ## $a francouzština
653 ## $a terminologie
653 ## $a ekonomie
653 ## $a skripta VŠ
659 $a 7.33 $x Praktické mluvnice, učebnice a slovníky
910 ## $a ABB047
999 $a 9814196
1002 $a a
1098 $a M
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link